Girişe dön

 

Rastgele şiir oku

YUNUS EMRE DİVANI

(Mobil Versiyon)

Düzenleyen: Dr. Necati Aksu


 • Ab-ı hayatın çeşmesi

 • Aceb bu benim canım

 • Aceb bu ne nesnedir

 • Aceb değil deli olsa âşk oduna yanan kişi

 • Aceb değil senin çün ger cân fedâ

 • Aceb haldedir dervişlik kimse bu hale eremez

 • Aceb oldu halim bu âşk elinde

 • Aceb şu yerde varm’ola

 • Adım adım ileri bu âlemden içeri

 • Aciz kaldım zâlim nefsin elinden

 • Ağla gözüm ağla gülmezem ayruk

 • Ağlarım dünü günü, derdi olan iniler

 • Ah nice bir uyursun

 • Aklım başıma gelmedi

 • Aklın ererse sor bana

 • Aldı benim gönlümü

 • Âlem düşman olur ise

 • Ali almış sancağını eline

 • Allah diyelim daim

 • Allah sana viribiye bir gün ecel serhengini

 • Alma tenden canımı Aman Allah’ım aman

 • Allah ider ya kullarım gelin beru ma’bud benim

 • Anıcak korkar canım

 • Anmaz mısın sen şol günü 1

 • Anmaz mısın sen şol günü 2

 • Anmaz mısın sen şol günü 3

 • Araya araya bulsam izini 1

 • Araya araya bulsam izini 2

 • Arifler ortasında sofilik satmayalar

 • Anup kıyâmet günini aglaşalum ol gün içün

 • Ârif ona diyeler ol kan ola

 • Âşık cânına ‘ışk koyan ol bir yüce Sübhân' imiş

 • Âşık mıdur ol ma'şûk içün virmeye cânı

 • Âşık oldum bende-i cananeyim

 • Âşık oldum bugün meydan benimdir

 • Âşık oldum bugün meydan içinde

 • Âşık oldum erene ermek ile

 • Âşık kendüligi ile kıyar mı tatlı cânına

 • Âşıklar dostu koyub kande vara

 • Âşıklara ne diyem

 • Âşıkları tamusi yandırmaya

 • Âşık-ı zinde kulun hükmi geçer cânlara

 • Âşıku mest ü harab etti bizim cânanımız

 • Âşk bezirgânı sermaye canım

 • Âşk davası kılan kişi

 • Âşk erine dünyada

 • Âşk erinin gönlü dolu

 • Âşk eteğin tutmak gerek

 • Âşk ile biliş canlara

 • Âşk ile gelen erenler

 • Âşk ile ister idik

 • Âşk erinin haberin desem

 • Âşk imamdır bize gönül cemaat

 • Âşk makamı âlidir

 • Âşka gelen gönülde nişân ola

 • Aşikâre kıldım bugün pinhânımı

 • Âşkın aldı benden beni

 • Âşkın gönlüm yağmaladı

 • Âşkın ile âşıklar

 • Âşkın odu ciğerimi

 • Âşkın odu düştü câna

 • Âşk odı düşdi cânuma yakup beni yandurmaga

 • Âşkın odu yüreğime neler eyler

 • Âşkın şarabın içeli

 • Âşksız âdem dünyada

 • Âşksızlara verme öğüt

 • Ata belinden bir zaman

 • Aydı verem ne kıldığım

 • Âyetler ile bilinen

 • Ay dahi, Güneş dahi, nûrundan Muhammed’in

 • Ayırma beni senden yaradan

 • Baktığım yüzde gördüm

 • Bana bu ten gerekmez can gerektir

 • Başlayalım söze hoş cân’u gönül ede cûş

 • Bana namaz kılmaz diyen

 • Baştan ayağa değin

 • Be hey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin

 • Be yarenler be kardeşler neyleyim ben nideyim

 • Ben bende buldum çün Hakkı

 • Ben bende seyr eder iken

 • Ben bir acep hale geldim

 • Ben bir garipçe bülbülüm

 • Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli

 • Ben bu cihana gelmeden

 • Ben bu ile garip geldim

 • Ben bu yolu bilmez idim

 • Ben bu yalancı dünyaya gelüb gitmesem bari

 • Ben burda durur değilim

 • Ben burda seyr eder iken

 • Ben dert ile ah ederim

 • Ben dervişim diyene

 • Ben dost ile dost olmuşam

 • Ben dost için ağlar isem

 • Ben o yâri sevdiğimi

 • Ben seni sevdiğimi

 • Ben yürürüm yane yane

 • Bencileyin gören kişi

 • Beni anmaklığa benden fariğim

 • Beni aşkdan esreden

 • Beni bunda verübiyen

 • Beni melamet eyledi

 • Benim bunda kararım yok

 • Benim cânım uyanıktır

 • Benim gönlüm gözüm âşktan doludur

 • Benim ol âşk bahrisi

 • Benim zâri kılan şol yâre karşı

 • Benim sahipkıran

 • Be yarenler bu dünyanın sonu viran olur bir gün

 • Bilenlere sormak gerek

 • Bilir misiz ey yarenler

 • Bilürem seni yalan dünyasın

 • Bilmem nideyim âşk elinden

 • Bî mekânım bu cihânda

 • Bin yıl eğer vasfın deyem

 • Bir acep onulmaz derdim var idi

 • Bir ben seni seven değil cümle âlemdir sevici

 • Bir ay gördüm bu gece

 • Bir bak ahi yüzüme ben şahı görüb geldim

 • Bir dürr-i yetimem ki

 • Bir garibsin şu dünyâda gülme, gülme ağla gönül

 • Bir gün O Hazrete karşı

 • Bir gün sana erer ecel uyan hey gafil uyan hey

 • Bir gün senin defterini

 • Bir hoş haber geldi bize kullar yarağ etsin demiş

 • Bir imâret göster bana

 • Bir kararda durmayalım

 • Bir kez gönül yıktın ise

 • Bir kez yüzün gören kişi

 • Bir kez yüzünü gören

 • Bir kişiye söyle sözü

 • Bir kişiden sorgıl haber kim ma‘nîden haberi var

 • Bir korku düştü canıma

 • Bir ne derttir ona derman bulunmaz

 • Bir sâkiden içtim şarap

 • Bir suâlim var sana

 • Bir söz diyeyim sana

 • Bir şaha kul olmak gerek

 • Bir yüzünü gören kişi senin gibi bulmayısar

 • Biz bizi bilmez idik

 • Biz kime âşık isek

 • Biz kimseye kin tutmayız

 • Bize burda türlü ta'n eyleyenler

 • Bize didar gerek dünya gerekmez

 • Bu aşk benim başıma

 • Bu aşk denizine dalan

 • Bu bir acâyip hâldir

 • Bu cihana ben gelmeden

 • Bu cihana gelmeden maşuk ile

 • Bu cümle erkânı koyup birlik yolun tutan benem

 • Bu dem yüzüm süreduram

 • Bu dervişlik yoluna

 • Bu dervişlik yoluna

 • Bu dünya kimseye kalmaz

 • Bu dünyadan gider olduk

 • Bu dünyadan gider oldum

 • Bu dünyânın meseli bir ulu şara benzer

 • Bu dünyanın misali benzer bir değirmene

 • Bu dünyaya gelen kişi

 • Bu fena mülkünde ben

 • Bu ne derttir acep derman belirmez

 • Bu ne gülecek yerdir

 • Bu ömrüm yok yere harc etmişim ben

 • Bu sema’a girmeyen sonra peşiman olur

 • Bu sırrı ne bilsin usanlar uyalar

 • Bu yokluk yolunda bugün

 • Bu yola varmak dileyen bu yola yüz tutmak gerek

 • Bugün sohbet bizim oldu

 • Bunca gönül aldırıp cihâna sultan mısın?

 • Bundan beri gönüldüm

 • Bülbülü nâlan olub çağırıram dost dost

 • Can bir ulu kimsedir

 • Can olgıl can içinde kalma güman içinde

 • Can ü gönülden seversen

 • Canım ben andan buna

 • Canım erenler yolu inceden inceyimiş

 • Canım kurban olsun senin yoluna

 • Canını aşk yoluna vermeyen âşık mıdır?

 • Canlar canını buldum

 • Canlar feda yoluna

 • Cemalin pertevi gülzara düştü

 • Cümle âlem terkin vurup

 • Çalab’ımın o aşkı bağrımı baş eyledi

 • Çalap Âdem cismini topraktan can eyledi

 • Çalap nurdan yaratmış

 • Çalap veribize sana

 • Çarh-ı felek yok idi

 • Çıktım erik dalına anda yedim üzümü

 • Çok çok şükür sen Çalab’a

 • Çün günâh murdarların murdârıdır

 • Çün yarattın dü cihânı ol Habibin aşkına

 • Dalayım aşkın bahrine

 • Dağlar ile taşlar ile

 • Denizler olsa bir kadeh

 • Dertli ne ağlayıp gezersin burda?

 • Derviş olan kişiler acep nice dirile

 • Dervîş olan kişiler deli olagan olur

 • Dervişlik dedikleri

 • Dervişlik dedikleri bir acâyip duraktır

 • Dervişlik der ki bana

 • Dervişlik makamı hâl içinde hâl

 • Dilber cemâlin göreli

 • Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi

 • Din ve millet sorar isen âşıklara din ne hacet

 • Dinin imanın varı ise

 • Din-ü millet kodurdu o benim canım alan

 • Dîn ü milletden geçer ‘ışk eserini tuyan

 • Dirliğim ne idüğün aydayım kıldan kıla

 • Divaneler divaneler

 • Dolap niçin inilersin?

 • Doldur bize sun kadehi

 • Dost bakalı yüzüme

 • Dost elinden ölür isem

 • Dost ilinin haberin

 • Dost senin aşkın oku

 • Dost yüzüne bakmaya

 • Dost yüzünü göreceğiz

 • Dosttan haber geldi bana

 • Dosttan haber geldi yine

 • Dosttan haber kim getirir?

 • Dosttan haber sorar isen

 • Dün gider gündüz gelir

 • Dün gün yalvarıram ben Mevlâya

 • Dün gün yalvarıram ben efendime

 • Dünyanın mekrine gönlünü verme

 • Dünyaya gelen kişiler

 • Dünya’ya mağrur kişi, tövbeye gel, tövbeye

 • Düşt'önüme hubbül- vatan

 • Edelim cevlân, kılalım seyrân

 • Ecel oku erdi cana

 • Eğer aşkı seversen cân olâsın

 • Eğer aşkı seversen can olasın

 • Eğer gerçek âşık isen boynundaki menşur nedir?

 • Eğriliğin koyasın doğru yola gelesin

 • Ekinciyle söyleştim ekmediğim sençecimi

 • Erenler bir denizdir âşık gerek dalası

 • Erenlere muhib iken

 • Erenlerin gönlünde ol sultan dükkân açtı

 • Erenlerin himmetini ben sana yoldaş eyleyem

 • Esrik âşık oldum yine sâki getir peymâneyi

 • Evvel bahar olmayınca

 • Evvel benim ahir benim

 • Evvel bize vacip budur

 • Evvel dahi var idi cânumda bu ‘ışk odı

 • Evvel kadim önden sona

 • Ey âşıklar ey âşıklar âşk mezheb-ü dindir bana

 • Ey aşk delisi olan ne kaldın perâkende?

 • Ey aşk eri aç gözünü

 • Ey bana derviş diyen

 • Ey bana iyi diyen

 • Ey bana iyi diyen

 • Ey bana iyi diyen

 • Ey beni ayıplayan gel beni aşktan kurtar

 • Ey beni derviş bilen

 • Ey benim ile yâr olan

 • Ey canıma cananım

 • Ey çok kitaplar okuyan

 • Ey dervişler ey kardaşlar

 • Ey dost aşkın denizine

 • Ey dost bunca kıyl ü kal

 • Ey dost seni sevelden aklım gitti kaldım ben

 • Ey dost seni severim

 • Ey dost senin aşkın odu

 • Ey dünü gün Hak isteyen

 • Ey dünyayı seven kişi

 • Ey gönlümün eğlencesi

 • Ey gönül bize kerem kıl

 • Ey gönül sen bu cihanda neyleyim uslanmadın

 • Ey hevâcem seni seveli gözüme cihân görünmez

 • Ey kopuz ile çeşte aslın nedürür işte

 • Ey pâdişah ey pâdişah

 • Ey padişah ey padişah uş ben beni verdim sana

 • Ey padişahı lem yezel

 • Ey sözlerin aslın bilen

 • Ey yâ gönül açgıl gözün

 • Ey yarenler aydamazam

 • Ey yarenlar ey kardaşlar

 • Ey yarenler ey kardaşlar sorun bana kandayıdım

 • Ey yarenler ey kardaşlar

 • Ey yârenler ey kardaşlar görün beni n’ittim ahî

 • Ey yârenler kim işitti âşık tövbe ettiğini

 • Ey yarenler nidisersiz dünyayı terk idisersiz

 • Ey yarenler söylen bana

 • Ey yarenler tınman bana

 • Eyyub'em mübtelâyım derde derman isterem

 • Ezelî bu ‘ışkı ben bu mülke sürüp geldüm

 • Ezelîden var idi

 • Firâkun bagrumı taglar ne bilsün kadrüni saglar

 • Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler

 • Gayrıdır her milletten

 • Geldi geçti ömrüm benim

 • Geldik idi dünyaya

 • Gel gönül senin ile, dosta gidelim dosta

 • Gel ey gafil aç gözünü gönlün yavlak uzatmagil

 • Gel ey kardeş Hakkı bulayım dersen

 • Gelin bir nazar eylen

 • Gelin bu faktan geçelim

 • Gelin ey kardeşler gelin

 • Gelin soralım canlara

 • Ger razımı söyler isem kimse dilim bilmez benim

 • Ger uluya vardın ise sûret nakşı nendir senin?

 • Gerçek âşık olanların işi ah ile zar olur

 • Gerçek âşık olan kişi zehri katli nûş ider

 • Gerçek ‘âşık olanlarun hemen dostı sever cânı

 • Gerçek âşık oldun ise, cihan nakşı nendir senin

 • Gerekmez dünyayı bize çünkü bâki bünyad değil

 • Giderim aklım başımdan şaşa ben

 • Giderim ben yol sıra yavlak uzanmış bir ağaç

 • Girdim Aşkın denizine

 • Gitti bu kış zulmeti geldi bahar yaz ile

 • Gökte peygamber ile Miracı kılan benem

 • Gönlüm düştü bu sevdaya

 • Gönlümü mekân eyledi

 • Gönül gel seninle dosta gidelim

 • Gönül hayran oluptur aşk elinden

 • Gönül kanda dolana maşukun bulmayınca

 • Gönül nice dolana maşûkun bulmayınca

 • Gönül usanmadın sen bu seferden

 • Görenin hali döner nişansız bî-nişana

 • Görmeye dost cemalin göçer illâllah diyenler

 • Gözüm seni görmek için

 • Haber eylen âşıklara

 • Hak bir gevher yarattı

 • Hak bir gönül verdi bana

 • Hak cihana doludur

 • Hak ile pazarım bile gezerim

 • Hak müyesser etse varsam

 • Hak nuru âşıklara her dem nüzûl değil mi?

 • Hak yarattı âlemi

 • Hak Çalabım Hak Çalabım

 • Hak'tan bana nazar oldu

 • Hak'tan gelen şerbeti

 • Hak’tan özge sevgililer cümle yalandır yalan

 • Haktan yıkar mal sen nen var ise vir kider

 • Hakîkat her vücûdun cânı ‘ışkdur

 • Hakıykatin manîsin şerh ile bilmediler

 • Hâlet ile bana bir aşk yöneldi

 • Hâlet ile bana bir hâl göründü

 • Hani bana sabr-u karar senin sözünü dinleyem?

 • Helâl kıldı mâşuka âşık kendi kanını

 • Her kaçan anarsam seni

 • Her kime ki dervişlik bağışlana

 • Her kime kim konucak doğriluben gelicek

 • Her nereye döner isem

 • Hey benim ömrüm kuşu

 • Hey bire gönül seni nidelim senin ile

 • Hey yarenler gelin görün

 • Hiç bilmezem keşik kimin

 • Hiçbir kişi bilmez bizi

 • Hocam ‘âşık olanlarun işi âhıla zâr olur

 • Hocam senin hikmetine

 • Hor bakma sen toprağa

 • Hoştur eğer yürür isem

 • Hu diyelim nar-ı aşka kendimizi atalım

 • İbret almaz mısın sen ölülerden?

 • İçimde bir dert oldu diyeyim dervişlere

 • İçin dışın mundar iken

 • İki cihan zindan ise

 • İlim ilim bilmektir

 • İlk adım Yunus idi adımı âşık taktım

 • İlminde gark olalı uş ben beni bilmezem

 • İlâhi bir aşk ver bana

 • İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi

 • İlham ile dün gece seyrettim Muhammedi

 • İsmi Sübhan virdin mi var?

 • İsrâfil sûru vurula

 • İstediğimi buldum eşkere can içinde

 • İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu?

 • İsteyelim iş ıssını

 • İşbu vücûd bir kal‘adur ‘akıl içinde sultânı

 • İşbu vücudum şehrine bir dem giresim gelir

 • İşit sözümü ey gafil

 • İşitin ey ulular âhır zaman olısar

 • İşitin ey ulu kişi size benim haberim var

 • İşitin ey yarenler eve dervişler geldi

 • İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk

 • İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer

 • Kâbe ve Put iman benim

 • Kanda bulam isteyiben

 • Kaçan gülde görür dostun cemâlin

 • Kaçan o dilber benim gözüme tudaş oldu

 • Keleci bilen kişinin

 • Kem durur yoksulluktan nicelerin varlığı

 • Kerem et bir beri bak nikabı yüzden bırak

 • Kim dervişlik ister ise

 • Kime gönül verir isem

 • Kime ki dost gerek ise ben diyem ne kılasını

 • Kimin kim Sensin ey Kadir

 • Kimin ne zerresi vardır

 • Kimse doymaz bu nazara

 • Ko ben şeyhin eşiğinde yanayım

 • Kogıl dünyâ bezeğini

 • Kogıl ölüm endişesin âşıklar ölmez bâkîdir

 • Koyup nakş u nigârı nakşa yol verme zinhâr

 • Kul padişahsız olmaz padişah kulsuz değil

 • Lâ şerik'ten okursun sonra şerik katarsın

 • Lütfun dileriz Mevla bizi mahrum eyleme

 • Mânâ berâtın aldık uş gine elimize

 • Mânâ eri bu yolda melül olası değil

 • Mânâ evine daldık vücut seyrini kıldık

 • Menzil’ırak bu yolun bu yola kim varası?

 • Merdâneler bu dünyada maksûtlara kalmadılar

 • Miskin Âdem oğlanı nefse zebun olmuşdur

 • Miskinlikte buldular kimde erlik var ise

 • Muhammed ile bile Mi'râc'a çıkan benem

 • Murâdıma maksûduma ermezsem

 • Muştulayın âşıklara bu aşk ulu devlet olur

 • Mülk-i bekadan gelmişim

 • Münkirler evliyaya Hak yoluna âsidir

 • Müslümanam diyen kişi şartı nedir bilse gerek

 • Müslümanlar zamâne yatlı oldu

 • Müşkülü halleylemek değmenin işi değil

 • N'eylersin ey gafil dünya malını?

 • N'idelim bu dünyayı n'eyleyip n'itmet gerek?

 • N'idem ben gönül ile benimle bile bir dem durmaz

 • Nideriz biz hayat suyun canları yağmaya verdik

 • N'ideyim gönlümü aşktan usanmaz

 • Nola bir tevbeye gelsen n’olisersin be hey miskin

 • N'olur ise ko ki olsun n'olusar

 • N’oturursun taş kapıda? Gör içeri neler gezer?

 • Nasîhat kandilinden bir işâret göründü

 • Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi

 • Ne acep olur şu âdem oğlanı

 • Ne bahtlu ol kişi ki okuduğu Kur'an ola

 • Ne bilsün bu ‘ışkı usanlar-uyalar

 • Ne der isem sözüm yürür

 • Ne söz keleci der isem dilim seni söyleyecek

 • N'eylerler fânî dünyâyı Allah sevgüsi var iken

 • Nice bir besleyesin bu kadd ile kameti

 • Nice diyem neyleyim nefs elinden hırs elinden

 • Nice feryâd edip zârî kılam ben

 • Nice ki bu gönlüm evi aşk elinden taşagelir

 • Nice ki o maşuk ile ben râzımı bir eyleyim

 • Nice yıllar ömür sürdüm

 • Niceler bu dünyada günâhını yuyamaz

 • Nişânı bu benzi saru gözleri yaşdur ‘âşıkun

 • Nitekim ben beni bildim

 • Niteliğim soran işit hikâyet

 • O can haçan ölüser sen ona can olasın

 • O dost benden yana hiç bilmezim nice baktı

 • O dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım

 • O dost için ağlar isem gözüm yaşını kim sile?

 • O geçidin korkusu uş beni yoldan kodu

 • O kişinin yoktur yeri işbu cihan hayran ona

 • Ol ‘âlem fahri Muhammed nebîler serveridür

 • Ol ben sevdiğim nigâr n'idem ol benden fâriğ

 • Ol dilber kaçan benim gözlerime duş oldi

 • Ol dürr-i yetîmem ki görmedi beni

 • Ol göz ki seni gördi ol niye nazar itsün

 • Ol Hak nedir deyu soran gelsun bizden alsun haber

 • Ol Kadir-i kün feyekun

 • Ol vaktin bir olasın ayrulıkdan kalasın

 • On sekiz bin âlemin cümlesi BİR içinde

 • Ondan beri yöneldim dost ile bile geldim

 • Ondan yeğrek ne vardır kişi bile kend'özün

 • Ömrüm beni sen aldattın

 • Ömür bahçasının gülü solmadan

 • Öyle sanman siz beni kendi özümden gelmişem

 • Pâdişahlar pâdişâhı ol ganî

 • Pâdişahlık senindir heybetin var

 • Rum’dan Şam’a dek cân arzuladı

 • Sabah mezarlığa vardım

 • Sabahın sinleye vardım

 • Sahhâ ol âşık canına kim dost ile visâli var

 • Sana derim ey velî dur erte namazına

 • Saladır âşk ile âşık gele bir hu diye sende

 • Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri

 • Sen bu cihân mülkine geldüm gelmedüm dime

 • Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut

 • Sen burda garip mi geldin?

 • Sen canından geçmeden

 • Sen dünyaya benim derdin

 • Sen sende iken menzil alınmaz

 • Senden gelir cevr ü cefa

 • Seni Hak'tan yığanı her ne ise ver gider

 • Senin âşıkların kılmaz nazar firdevs-i âlâya

 • Senin ben demekliğin mânâda usûl değil

 • Seninle dirliğim senden ırılmaz

 • Sensin benim canım canı

 • Sensin bize bizden yakın

 • Sensin kerîm sensin rahîm

 • Sensin kerim sensin rahim

 • Sensiz yola girer isem

 • Sen şu yalancı dünyada şöyle kala mı sanursın?

 • Seslendi ol müezzin durdu kâmet eyledi

 • Severim ben seni candan içeri

 • Seyyâh olup şu âlemi ararsan

 • Sofuyum halk içinde

 • Sordum sarıçiçeğe

 • Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır  

 • Söylememen harcısı söylemeğin hasıdır

 • Sultan bizi uyariser bunca zaman yetmiş iken

 • Suretten gel sıfata onda mana bulasın

 • Şehîdlerin serçeşmesi enbiyânın bağrı başı

 • Şol cennetin ırmakları

 • Şu benim Şeyhimi görmeğe kim gelir?

 • Şol benim gönlüm gözüm daim o şahı gözetir

 • Şu göz ki seni gördü o neye nazar etsin?

 • Şöyle hayran eyle beni 1

 • Şöyle hayran eyle beni 2

 • Şöyle kalam mı dert ile

 • Şûrîde vü şeyda kılan âşkın cemâlidir beni

 • Şükür Hakk'a aşk bize dost yüzüne dedi bak

 • Tanrı için canım canı cefâ ise tapdur yeter

 • Taştın yine deli gönül

 • Taştı rahmet deryası

 • Tecellîyâtun nûrına döymez vücûdum tagları

 • Teferrüc eyleyi vardım

 • Tehi görme kimseyi hiç kimsene boş değil

 • Tehî görmen siz beni

 • Tevhid hoşca nesne olur

 • Türlü türlü cefanın adını aşk vermişler

 • Uş gine geldim ben bunda sır sözün ayan eyleyem

 • Uş yine aşkın beni mest-ü harab eyled

 • Uş yine nazar oldu bu bizim canımıza

 • Uyan be hey gafil uyan

 • Vaktinize hazır olun ecel vardır gelir bir gün

 • Var derdile yan yüri dermâna irişince

 • Vardım gördüm ölenleri

 • Varsam bir âmile sorsam halimi

 • Vuslat halin eydiserem vuslat halin bilenlere

 • Vuslat eri oldun ise bu dert ile firak nedir?

 • Vücudun hoş imarettir

 • Yâ İlâhî ger suâl etsen bana

 • Ya ilahi şol gönülde âşkı sultan eyledin

 • Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz

 • Ya Rabbi dilerim aşkın ver şevkın ver

 • Ya Rab n’ola halim? kabre vardığım gece

 • Yağmaladı aşk gönlümü n’olsa gerek şimden gerü

 • Yarattın cümle milleti bî şek seni bilmek içün

 • Yalan söyler görmeyen haberi gören bilir

 • Yalancı dünyaya konup göçenler

 • Yandı yüreğim tutuştu

 • Yanmayınca aşk oduna kimse canan mı bulur?

 • Yar yüreğim yar gör ki neler var?

 • Yarın ol mahşer yerine bu halkı cem eyliyeler

 • Yavlak acib geldi bana

 • Yer gök yaratılmadan Hak bir gevher eyledi

 • Yer altında var ise ayru değil aşk câna

 • Yeryüzünde gezer idim

 • Yine bu bâd-ı nevbahar

 • Yine geldi aşk elçisi

 • Yine gönül kuşu eyledi pervaz

 • Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı

 • Yok yere geçirdim günü

 • Yoldaş olalum ikimüz gel dosta gidelüm gönül

 • Yort ey gönül sen bir zaman

 • Yüce sultanım derde dermanım

 • Yürü fani dünya sana

 • Yürü yürü yalan dünya

 • Yüz bin cefâ kılsan bana

 • Zehî şirin huylu dilber

 • Zihî deryâ ki katreden görindi

 • Zikrullah eyleyip tevhit etmeğe

 • Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe

 • Zinhâr vermegil gönül