Kimyâ-i Saâdet

(Mutluluk Hâzinesi)

İmâm Gazâli

(Düzenleyen: Dr. Necati Aksu)

(mobil)

İNGİLİZCE


İÇİNDEKİLER

( )

 

Mukaddime

 

BİRİNCİ UNVAN

KENDİ NEFSİNİ BİLMEK
[Bu unvanda on sekiz fasıl vardır.]

BİRİNCİ FASIL
İnsan Kaç Şeyden Yaratılmıştır?

İKİNCİ FASIL
Kalbin Hakikatini Bilmek

ÜÇÜNCÜ FASIL
Kalbin Hakikati

DÖRDÜNCÜ FASIL
İnsanın Bedene İhtiyacı

BEŞİNCİ FASIL
Kalb Askerinin Bilinmesi

ALTINCI FASIL
Şehveti, Gazabı, Bedeni, Duygu Organlarını, Aklı ve Kalbi Doğru Yolda Kullanmak

YEDİNCİ FASIL
İnsandaki Kötü ve İyi Sıfatların Hali  

SEKİZİNCİ FASIL
Kendi Hareket ve Durumunu Kontrol Etme

DOKUZUNCU FASIL
İnsanın Aslının Melekler Cevherinden Olduğu

ONUNCU FASIL
Kalb Âleminin Şaşılacak Hâlleri

ONBİRİNCİ FASIL
Kalb Penceresi, Uyanıklıkta da Âlem-i Melekûta Açık Olur

ONİKİNCİ FASIL
Her İnsan Fıtrat Üzere Doğar

ONÜÇÜNCÜ FASIL
Kudret Sebebiyle Kalbin Üstünlüğü

ONDÖRDÜNCÜ FASIL
Peygamberliğin ve Evliyalığın Hakikati

ONBESİNCİ FASIL
İlim Bu Yolda Perdedir

ONALTINCI FASIL
İnsanın Saadeti, Allahü Teâlâ'yı Bilmektedir

ONYEDİNCİ FASIL
İnsan Bedeninde Allahü Teâlâ'nin Şaşılacak Sun'u

ONSEKİZİNCİ FASIL
İnsan Bu Dünyada Son Derece Âciz ve Noksandır

 

İKİNCİ UNVAN

ALLAHÜ TEALAYI TANIMAK
[Bu unvanda on fasıl vardır]

BİRİNCİ FASIL
Kendini Bilmek, Allahü Teâlâ'yı Bilmenin Anahtarıdır

İKİNCİ FASIL
Allahü Tealâ'nin Tenzih ve Takdîsini Bilmek

ÜÇÜNCÜ FASIL
Allahü Teâlâ'nın Saltanatı

DÖRDÜNCÜ FASIL
İnsanın Âzalarınin Kuvvetleri ve Sıfatları ile Olan Bağlılığı

[ÖNCEKI FASILA EK]
BESINCI FASIL
Tabiiyyecilerin ve Müneccimlerin Karıncaya Benzetilmesi

ALTINCI FASIL
İnsanların Körler Zümresine Benzetilmesi

YEDİNCİ FASIL
Yıldızların ve Burçların Padişahın Kudretine Teşbihi

SEKİZİNCİ FASIL
Dört Tesbihin Mânâsını Bilmek

DOKUZUNCU FASIL
Şeriata Uymak Saadet Yoludur

ONUNCU FASIL
Ehl-i İbâhenin Yanlış ve Cahillik Yolları

 

ÜÇÜNCÜ UNVAN

DÜNYAYI TANIMAK
[Bu unvanda beş fasıl vardır]

BİRINCİ FASIL
İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi

İKİNCİ FASIL
Dünyanın Hakikati, Âfeti ve Maksadı

ÜÇÜNCÜ FASIL
Dünyanın Aslı Üç Şeydir: Yemek, Elbise ve Mesken

DÖRDÜNCÜ FASIL
Dünyanın Cadılığı (Büyücülügü) Hakkında Misâller ve Dünya Ehlinin Gafleti

BEŞİNCİ FASIL
Dünyadaki Her Şey Mezmum [Kötülenmiş] Değildir

 

DÖRDÜNCÜ UNVAN

ÂHİRETİ TANIMAK
[Bu unvanda on beş fasıl vardır]

BİRİNCİ FASIL
Beden ve Ruhla Alâkalı Cennet ve Cehennem

İKİNCİ FASIL
Ölümün Hakikati

ÜÇÜNCÜ FASIL
Senin Benliğin Bu Bedenle Değildir

DÖRDÜNCÜ FASIL
İnsanî Ruhun İtidalini Korumak

BESİNCİ FASIL
Haşrin, Neşrin, Ba'sin ve İadenin Mânâsı

ALTINCI FASIL
Bu Dünyada Cennet ve Cehennemi Müşahede

YEDİNCİ FASIL
Kabir Azabının Mânâsı

SEKİZİNCİ FASIL
Kabir Azâbının Hakikati ve Dereceleri

DOKUZUNCU FASIL
Kabirdeki Ejderhalar Baş Gözüyle Görülemez

ONUNCU FASIL
Kabir Azabı Herkes İçin Değildir

ONBİRİNCİ FASIL
Kabir Azabından Emin Olmayı Deneme Yolu

ONİKİNCİ FASIL
Ruhla Alâkalı Üç Cins Cehennem Ateşi

ONÜÇÜNCÜ FASIL
Ruhanî Ateş, Cismanî Ateşten Daha Acıdır

ONDÖRDÜNCÜ FASIL
Ruhun Dünyadaki Seyrüsefer Menzilleri

ONBEŞİNCİ FASIL
Zayıf Bir Zanla Bile Âhireti İnkâr Caiz Değildir

 

MÜSLÜMANLIGIN ŞARTLARI
[Dört Rükündür]

BİRİNCİ RÜKÜN

İBÂDETLER
[Kişinin kendisini ibâdetle süslemesi mevzuunda olup 10 asla ayrılır]

BİRİNCİ ASIL
Ehl-i Sünnet İtikadını Doğru Öğrenmek İtikad Tenzih Kudret [Gücü Yetmek] İlim [Bilmek] İrade [İstemek, Dilemek] Semi' ve Basar [İşitmek ve Görmek] Kelâm [Söylemek] Ef'al [Allahü Teâlâ'nın Fiilleri] Ahiret Sırat Peygamberler