KUR’ÂN-I KERÎM’DE

KIYÂMET ve ÂHİRET

Müellifi

İmâm-ı Gazâlî

Mütercimi

Ömer Beğ

Düzenleyen

Dr. Necati Aksu

 

 

 

( )

 

Giriş

Birinci fasıl: Allahü Teâlâ kullarından mîsâk aldı.

İkinci fasıl: İnsan, ömrü boyunca dünyâda durur. Sonra ölür. Ölüm hâlleri; mü’minin rûhu semâları geçer. Îmânı, namâzı, zekâtı, ramazân orucu, haccı düzgün olanların, seher vakitleri istiğfar edenlerin rûhları yükselir.

Üçüncü fasıl: Kâfirin rûhunun bedeninden ayrılması. Kabir suâlleri. Mü’minler bu suâllere kolay cevâp verirler.

Dördüncü fasıl: Fâcir kabir suâllerine cevâb veremez.  

Beşinci fasıl: Kabirde ölüler dört hâlde bulunur.

Altıncı fasıl: Kıyâmetin kopması, canlıların dirilmesi.

Yedinci fasıl: İki nefha (Sur'a üflenmesi) arasındaki tevakkuf (duraklama).

Sekizinci fasıl: Herkes kabri üzerine çıkar, haşir başlar. İnsanlar, hesâbın çabuk yapılması için ulül’azim Peygamberlerin şefâ’atçi olmalarını sıra ile ricâ ederler. 

Dokuzuncu fasıl: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın şefâ’ati. Hesâbın başlaması. Her Peygamber tebliğinden suâl olunur. Ümmetleri de kendilerine tebliğ olandan suâl olunurlar.  

Onuncu fasıl: Dünyâda a'mâ olanların, İslâm düşmanlarına aldanmayıp Ehl-i sünnet i’tikâdına sımsıkı sarılanların, birbirini Allah rızâsı için sevenlerin, Allah korkusundan harâm işlemeyip,  ağlayanların, helâl kazanmak için uğraşanların, belâlara sabredenlerin, gençlikte ibâdet edenlerin, mal ve mevki’leri ile Müslümanlara eziyyet edenlerin, ehl-i belânın, gençlerin, köle ve câriyelerin ve tembel fukarânın haşirleri.