MEBDE’ VE ME’ÂD
(Başlangıç ve Dönüş)

İmâm-ı Rabbânî, Müceddid-i Elf-i Sânî
Ahmed Fârûkî Serhendî
“Kaddesallahu Sırrehu'l Aliyye”

Süleymân Kuku
Dr. Necdet Tosun

Düzenleyen:

 

(Kitabı satın al)

 

 

 

Gayb perdesi ardında olan güzelliklerin,
Hepsini Senin güzel sûretine koydular.
Hayâl kalemi, düşünce sahîfesine ne çizse,
Mütenâsib şeklini ondan güzel yaptılar.

Abdullah-i Dehlevî “Kuddise Sirruh”  

 

[Bu kitâb, fârisî dil ile yazılmış olup, bir kısmı arabîdir.]

 

 

 

Geliş ve Dönüş


KONULAR

0. FIKRA: Mukaddime

1. FIKRA: Mânevi Yolda Yükseliş ve İniş Mertebeleri

2. FIKRA: İrşad Kutbunun Feyzi

3. FIKRA: İrşad Mâkâmı

4. FIKRA: Son Halin Başlangıca Yerleştirilmesi

5. FIKRA: Nimeti Anmak

6. FIKRA: Allah'a, Allah'ta ve Allah'tan (Halka) Yolculuk

7. FIKRA: Evliyâ Mertebeleri

8. FIKRA: İniş ve Halk Arasına Tam Dönüş

9. FIKRA: Müşâhade

10. FIKRA: Tasavvuf Yoluna Giriş

11. FIKRA: Kelime-i Tevhid ve Allah'ın Zâtını İdrak

12. FIKRA: Kalb ve Mertebeleri

13. FIKRA: Ruh ve Mânevi Yolculuğu

14. FIKRA: Peygamberimizin Ayrıcalığı

15. FIKRA: Bir Mânevi Halin Gelmesi ve Gitmesi

16. FIKRA: Bir Âyetin İnce Mânası

17. FIKRA: "Allah'ı Tanıyan Kişiye Günah Zarar Vermez" Cümlesinin Mânası

18. FIKRA: Allah'ın Varlığı Hakkında Özel Bilgi

19. FIKRA: Aynı Konu Hakkında İlâve Açıklama

20. FIKRA: Görülen ve Hayale Sığan Şeyler Allah Teala Değildir

21. FIKRA: Bu Konu Hakkında İlâve Bilgi

22. FIKRA: Mutlak Olanın Yalınlığı

23. FIKRA: İnsanın Melekten Üstünlüğü

24. FIKRA: Evliyânın Halktan Biri Gibi Görünmesinin Hakikati

25. FIKRA: Dünyevi Bilgiler ve İlâhi Âleme Ait İlimler

26. FIKRA: Dünyevi Bilgilerin Geri Dönmesi Kusur Değildir

27. FIKRA: Rızâ Makâmı

28. FIKRA: Hanefi ve Matüridi Mezheblerinin Fazileti

29. FIKRA: İrşad İcâzeti

30. FIKRA: Yâd Daştın Mertebeleri

31. FIKRA: On Makamı Aşmadan Yolun Sonuna Ulaşılamaz

32. FIKRA: Evliyânın Zâhiren Sebeplere Sarılmasının Sırrı

33. FIKRA: Evliyânın Gizli Kalmasının Sebebi

34. FIKRA: İnanç Konularında Bid'atın Zararı

35. FIKRA: Müteşabih Âyetlerin Tefsiri

36. FIKRA: Hz. Peygambere (as) Uymak

37. FIKRA: Zâtî ve Sıfatî Muhabbet Arasındaki Fark

38. FIKRA: Bâtın İlminin Fazileti ve Şeyhin Âdabına Riayet

39. FIKRA: Altı Latifenin Mertebeleri ve Yükselişi

40. FIKRA: Allah'ın Kelâmı ve Zaman Hakkında Özel Bilgi

41. FIKRA: Tekvin (Yaratma) Hakîkî Sıfatlardandır

42. FIKRA: Allah Teala'yı Görmek; Akıl, Firaset ve Keşf

43. FIKRA: Yakînin Mertebeleri

44. FIKRA: İradenin Fânî Olması

45. FIKRA: Kur'an-ı Kerim'in Hidayeti ve Hayali İlahlardan Kaçınmak

46. FIKRA: Şeyhe Muhabbet

47. FIKRA: Kelime-i Tevhîd Zikri

48. FIKRA: Kur'an'ın, Kâbe'nin ve Hz. Muhammed'in Hakîkatleri

49. FIKRA: Kelime-i Tevhîd'in Fazîleti

50. FIKRA: Felâk ve Nâs Sureleri Kur'an'dandır

51. FIKRA: Büyük Zâtlara Tâbî Olmak ve Onları Taklid Etmek

52. FIKRA: Zâti Tecelli'ye Göre Peygamberlerin Derecelerindeki Farklılık

53. FIKRA: Seyr-î İcmali, Seyr-î Tafsilîden Üstündür

54. FIKRA: Rızâ Makâmının Üstünlüğü

55. FIKRA: Sünnet'e Uymak ve Bid'atten Sakınmak

56. FIKRA: Cinlerin Halleri

57. FIKRA: Velî'nin Kısmî Üstünlüğü

58. FIKRA: Velînin Velâyeti, Peygamberin Velâyetinin Bir Parçasıdır

59. FIKRA: Allah'ın Sıfatlarının Üç Kısmı

60. FIKRA: Allah'ın Benzeri Yoktur

61. FIKRA: Uyarı