EL-MÜNKIZ MİNE'D-DALÂL
 المنقذ من الضلال

İmâm-ı Muhammed Gazâli

Düzenleyen: Dr. Necati Aksu

 

İÇİNDEKİLER

( )

 

– Giriş
– Safsataya i’tibar ve ilmleri red edişim
– Hakikati arayanların kısımları
– Kelam ilminin gayesi ve özü  
– Felsefenin gayesi
– Felsefecilerin sınıfları ve küfr üzere bulunmaları.

Dehriyyün

Tabi’iyyün

İlahiyyün

– Felsefenin kısımları
1–Riyaziyye
2–Mantık
3–Tabi’at ilmleri
4–İlahiyyat 
5–Siyasiyat
6–Ahlak
– Ta’limiyye mezhebi [gulat-ı şi’anın bir kolu] ve zararları
– Tasavvuf ehlinin yolu
– Nübüvvetin hakikati ve bütün insanların ona muhtaç olması 
– Ders vermeği terk ettikten sonra, tekrar ders vermeğe başlamamın sebebi
– İmam-ı Gazali [Kısa hal tercemesi]