MEKTÛBÂT-I RABBÂNÎ'DE NAMAZ

YAZAN

DR. NECATİ AKSU


Bism'illâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
El hamd-u lillâhi Rabbi'l-'Alemîn.
Ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma'în.

Mukaddime

Namaz; imândan sonra en büyük ni'met.

Cümle ibâdetleri bünyesinde bulunduran ve bu ibâdetler, ancak onun tekmili için emredilmiş olan ibâdet.

Asıl ile irtibatı olan, yani ahiretle münasebeti bulunan tek âmel.

Mü'minin, dünya yerine uygun bir tarzda Rabbine yükseldiği mânevî merdiven.

Efendimizin getirdiğini ayakta tutan direk.

Dünya gurbetinden aslî vatana bir teselli ziyâreti.

Mü'min ile kâfiri birbirinden ayıran mikyas.

Müslümanlar olarak her şeyimizi kaybetmeden evvel kaybettiğimiz hakîkat.

İşte bu hakîkati, İkinci Bin Yılın Yenileyicisi (Müceddid-i Elf-i Sânî) İmâm-ı Rabbânî Ahmed Faruk Serhendî Hz.'nin (k.s.) mektuplarından anlamaya ve anlatmaya çalıştık.

Ümmet-i Muhammed'in istifâdesine sunarız.

Agâh olun, Hakk'a mi'racdır namaz,

İhlâs ile yönelmeyen anlamaz.

Necati Aksu


 
 

KONULAR

En kâmil şeriat ve o şeriatın en aziz âmeli

Efendimiz'e (s.a.v) indirilen kitap, tüm semavî kitapların özetidir. O'na verilen şeriat da tüm şeriatların özüdür.

Namazdan önce

Abdestin önemi ve sünnet üzere alınması.

Namazdan sonra

Namazın ardından günahlarının bağışlanmasını talep edenin günahları affedilir.

Namazın ehemmiyeti

Kelime-i Tevhid'in ('Lâ ilâhe illellah' kelimesinin) hakikati, namaz mertebesinde gerçekleşir.

Namaza özen (ihtimam) göstermek

Adet yerini bulsun diye namaz kılanın şekâveti çok kötüdür.

Namazda ta'dil-i erkân

Namazda ta'dil-i erkânla birlikte müstehabları yerine getirmeye de azâmi dikkat gösterilmelidir.

Namazla ilgili çeşitli mes'eleler

Namazda güzel giyinmeli ve yapılan her işte niyet Allah rızâsı olmalıdır.

Namazlar arasındaki fark

Nafile namaz ile farz namaz arasındaki fark.

Namazın tam ve mükemmel olması (tekmili) için gerekenler

Başlangıçta kâmil ve kemâle erdirici bir şeyh ve onun tâlim ettiği zikir gereklidir.
Nefs mutmainneye ulaşınca, terakki namazla olur. Bilhassa namazda okunan Kur'an'la olur.

Her devirde ve her mahalde namaz

Mükellef olmamalarına rağmen Hızır ve İlyas (aleyhimisselâm) namaz kılmaktadırlar.

Namazın sırları

Mecâzî İslâm'dan kurtulup hakikî İslâm'a kavuşmak için has velâyetle (tam bir fenâ ve en mükemmel bekâ ile) müşerref olmak gerekir. Bu hâle ulaşmadan evvel kılınan namaz, namazın sûretidir.

Namazın âhiret ile bağlantısı

“Benim, Allah ile öyle bir vaktim olur ki..." Hadis-i Şerif'inde kastedilen vakit, namazın içindedir.

Namazın Kur’an ve Kâbe ile münasebeti

Kur'an'ın hakikati, Kâbe'nin hakikatidir. Bu hakikatlerin üzerinde namazın hakikati vardır.

Namazın Hakikati Makamı (Vahdet-i Vücûd adlı eserden...)

Ma'budiyyet-i Sırf Dâiresi’nde Seyr.

Namazın kâim olduğu (namazı ayakta tutan) dört esas: Farzlar, vacibler, sünnetler ve müstehablar (Büyük İslâm İlmihâlinden...)

Kaynaklar