Hız
Mevlâm ver aşkını bana
Hayrânın olayım senin
Bülbül gibi cemâline
Nâlânın olayım senin

Yandır beni yandır beni
Aşk meyine kandır beni
Sarhoş edüp döndür beni
Mestânın olayım senin

Mansûr'um aşkın dârına
Mazhar olup dîdârına
Şem'-i cemâlin nârına
Sûzânın olayım senin

Al bende benlik kalmasın
Kimseler hâlim bilmesin
Nâm u nişânım kalmasın
Pinhânın olayım senin

Bu cân kuşun sana uçur
Aşk meyinden bana içir
Bu tâc u hırkadan geçir
Üryânın olayım senin

Vasleyle yâri yârine
Koma bu günü yarına
Yak beni aşkın nârına
Büryânın olayım senin

Seyyid Nizâmoğlu hocam
Ayırma kendinden yücem
Eğer gündüz eğer gecem
Mihmânın olayım senin

                   Seyyid Seyfullah
                       (Nizamoğlu)

 

 

-11-


   – Müfredler

   – Kıta-i tarih

   – Nizamoğlu'nun nutk-u âlileri

   – Seyr u sülûku esnâsında söylediği nutukları

   – Bitiş notu

 

 

-10-


   – Vücudun varlığından geçmeden sen

   – Ne 'alemden 'aceb bu yere geldik

   – 'Aşık isen gel geç bu fenâdan

   – Nice bir ölmeyesin zevk ü safalar süresin

   – Derd içre gönül kaldık olmadı sana dermân

   – Mevlâm vir 'aşkını bana hayrânın olayım senin

   – Beni bu nefs-i zâlim etti magbut

   – Sen er ol olsun yerin saf ni'âl

   – İşit sözümü ey gâfil

   – Kim ki derdini buldu artık neylesun dermânı ol

   – Hey ârifler hey 'aşıklar gel Muhammed'i bulalım

   – Yazıldı Hakkın âyetleridir cümle 'alem

   – Ey 'azizim devletinde cânımız Hû'dur bizim

   – Ansız bir gün ecel irüb

   – Sûre-i Râhman'ı bildim Sûre-i Râhman menem

   – Cânımda gizli imiş cânâncıgımı buldum

   – Eyledim 'azm-i beka şimden gerü yâhû size

   – Azmış gitmiş nefsine tevhidi telkin eyle

   – Gönül gezme zâid yere gel halvete gir halvete

   – Yâ Râb 'aşkını ver bana hû diyeyim döne döne

   – Eyledik nefse uyub kendumizi rûy-i siyah

   – Bu derde ki yeni düştüm derttir yinedermânı

   – Devâsız derdime dermân ilâhi

   – Sanur mısın sana bâki kalurderviş beden mülkü

   – Sen seni terk edegör tâ bulasın kim sen seni

   – Yâ Râb nûrun hakkı'çün ayırma aşkından beni

   – Zâhid ne bilür neydügini hâlet-i aşkı

   – Olursa zâhidin cennet içün zühd ü takvâsı

   – Gökte ister seni heb yerdeki hâlet ehli

   – Dil 'aceb mecnun'veş âvârelikten geçmedi

   – Gaflet ile geçen ömrün ardı sıra ağla yüri

   – Rubâiler

 

 

-9-


   – İzzin celâlin hakkı'çün bir çâre kıl mevlâm bana

   – Erdi feyz Hak tecelli eyledi nûr-i Hüdâ

   – Çün ki bildin sana yurd olmaz imiş dâr-ı fenâ

   – Yüzümün karasına bakma yâ Râb

   – Habibin Mustafâ hakkı bize imânı yoldaş et

   – Günâhkârım günâhım bînihâyet

   – Bu nefs rûy-ı siyahım yolundan azmak ister

   – Mevlâm gözüm yaşı akar sel olur

   – Terk eyler baş ile cânı Allah'ı seven 'aşıklar

   – Zât-ı Hüdâ'ya mazhâr olan âdemdir

   – Yandıklarım şâm ve seher senden midir benden midir?

   – Bağrımdaki biten başlar

   – Gel sûfi gel sen de yola rehber bulagör

   – Çû geçtin Lâ'dan İllâ'ya halâs oldun eyâ server

   – Nân içün medh eyleme nâdânı nâdânlık budur

   – Cümle 'alemden müberra bendedir

   – Kim sana esir oldi sultân arayub neyler

   – Bedenden cân-ı şirinin çıkınca

   – Benim ol âli Resûlüm ol kişidir

   – 'Acebdir halk-ı 'alemden gönül 'âr eylemez hergiz

   – Bir gün ola dürüle defterimiz

   – Râzıyız dehrin cefâsına vefâdan geçmişiz

   – Bu aşk bir bahr-i 'ummndır buna hadd-i kenâr olmaz

   – Dostlar yanub yakılayım o yâr ele girmez

   – Gerçi kim okumada yazmada kâmil degilüz

   – Gider oldum ey beden

   – Mest-i lâ'akıl edelden beni cânımı aşk

   – Sana senden gözün nûri yakıncak

   – Hasret ile terk edüb gitti bizi

   – Ne kim Hak'tan gelür hiç dönmemiz yok

   – Mürşide hak diyen kişi mürşidi hak bilmek gerek

   – Beni bu nefsim eyledi hayrân

 

 

-8-


   – Göçerem ben göçerem ben her nesneden geçerem ben

   – Hâki-pâye ehl-i aşka oldum bugün ben bî-riyâ

   – Bu halk âl-i Resûle bu gadapla mervâniler oldu

   – Diriga yok yere ömri geçirdim

   – Meded pîr olduğumca azdı nefsim

   – Cümle eşyâya nazâr kıl gör ne sırr-ı ilâhidir

   – Firâk-ı yâre sabr eyle visâl-i yâri istersen

   – Derd-i aşk oldum meded ey derde dermânım yetiş

   – Derd-i yâre sabr eden dostun erer vefâsına

   – Vefâsı cefâ imiş cihânı bildim

   – Gözünden ehl-i inkârın nihân andan nihânsın sen

   – Beni nefsim esir etti meded kıl yâ Resûlullah

   – Ben dertliyim derdim vardır yüz bin dermâna vermezem

   – Âh elinden benligin feryâd elinden benligin

   – Saçın "ve'l-leyl" yüzün "ve'd-duhâ"dır

   – 'Aceb mi eylesem ben her günâhı

   – Her kime kim eyledim ben nîk ü bed

   – İsm-i Hû'nun feyzin idrâk eylemez her har u hass

   – Cân murgi eder pervâz bu süfliden eflâke

   – Dilersen eyleye Allah tecelli

   – 'Aşkınla çâk olsa bu cân ben yine "illellah" diyem

   – Sultânım illellah sübhânım illellah

   – (Elif) Allah (Ba) beka (Ta) te'âla (Sa) sebil

   – Hoca benim suâlimi

   – 'İlm ve 'amel gönülde 'aleme meş'aledir

   – Bekâdır bâkidir zâtın senin ey bî-zevâl Allah

   – Gelicek ansızın amân vermez ölüm

   – Benliğin terk etmeyen hudbin olur

   – Hakka yakın eyler beni

   – Mü'minim diyen kişi bilmek gerek din ve imân

   – Dil levhini 'aşkınla yâ Râb mücellâ kıl

   – İlâhi binbir âdın hürmeti'çün

 

 

-7-


   – Sulhu soran kande bilen anda olan igretidir

   – Öldükte kabrinden kaldura başını cân

   – Dert iste ey gönül derd ile olur dermân

   – Yâ Râb nideyim sensiz âram-ı dil ü cân yok

   – Verirsen cânını cânân senindir

   – 'Aşık-ı Leylâ eyledi Mecnûn-u sergerdân beni

   – Uyan bu hâb-u gafletten be hey pîr

   – Ey kâmu 'alemlere perverdigâr

   – Şer'i koyub zulm iden 'alimleri

   – İki 'alem fahrının evlâdıyım

   – Yıldırım gibi tutub başlarını

   – Olarak dilbendlerin kaftanların

   – Dildâr ile seyr eyler iken bâğ-ı 'alemi

   – Dost 'aşkına kon yanayım

   – Beni bu nefsim 'aceb eyledi âvâre meded

   – Gönül çün derd-i cânândan beridir

   – Çün çıkar tenden 'aziz câncağızun

   – Riyâdır rûzi şeb çün kârım ey dost

   – Cemâl-i Hak müyesser ola deyu bir nazar-peydâ

   – Gel gel ey sûfi gönül mülkünde beyt'ullahı gör

   – Sanma ey zâhid bizi zâid yere divâneyüz

   – 'Acayib derde düştüm ona derman bulmadım hergiz

   – Esir-i nefs-i emmâre zelîl olmak mukarrerdir

   – 'Uzlet etti gönül şimdi gâyette hâlâyıktan gönül

   – Bu bir deryây-ı vahdettir kenârın görmedim hergiz

   – Bizim bilmezsin ey sûfi ulû dergâhımız vardır

   – Ben kulunu şâm u seher maksudu sultânımdan

   – Bu 'alem halkı ol denlu muhabbet etti dünyâya

   – Yane yane dervişler gelin hû diyeli Allah hû

   – Her cürmüme yâ Râbbenâ

   – Sanma zâhid 'aleme beyhude geldi pîrler

   – Kerem ile Seyyid Seyfî gel Allah'a dön Allah'a

 

 

-6-


   – Bunda dâim tevhid eden 'aşıklar

   – 'Aşk âteşine yân ey gönülyâre erince

   – Bihamdillah zehi minnet bizim ma'budumuz vardır

   – Ben bilmedim ki ben kimim hayretteyim hayretteyim

   – Ten libâsın terk edip cânânı ister cânımız

   – Dembedem kan ağla ey çeşmim türâb olsan gerek

   – 'Aşk âteşine yanmayı pervâneden öğren

   – İlâhi zât-ı pâkin hürmeti'çün

   – Dediler bugün ashâblar Resûle

   – Ben ezelden dost yüzünü

   – Vâizâ zem etme ehl-i 'aşkı halin bilmedin

   – 'Aşk-ı Hakka mübtelâ bencileyin şeydâ mı var?

   – Çün ezel bahrinde etti cânı o sultân gark

   – Ey zühre-i mübin tevhidin âyine-i cândır

   – Bu gönlüm şehrine girdim zehî minnet ki feth oldu

   – Cihân baştan başa cümle harâbâttır harân ancak

   – Bir vücuddandır vücud ins ü cân

   – Keşf ile kerâmet kişiye zikr-i Hüdâ'dır

   – Şimdi bildim dostlar cânımda cânım var imiş

   – Cihân bir dâr-ı mihnettir huzur olmaz bu dünyada

   – Te'âl beyâ gel beru aç gözün olma gafilun

   – Alur şîr-i ecel bir gün boğazı

   – Unut her bildigin bilmek dilersen

   – Cümle cihân men olmuşum bilen bilur ki men neyim

   – Bilmedim ben beni kim ben kimim

   – Kah göreyim Âdem ve Havva menem

   – Kah göreyim Ahmed ü Muhtar menem

   – Kah göreyim yere göge dolmuşum

   – Kah göreyim hâk u badu âteşim

   – Dostlar ben mübtelây-ı derde âşık oldum yine

   – Sebeb-i sohbet-i yârân kahve

   – Bir 'acib oğlan yaratmış evvel ile

 

 

-5-


   – İster isen Hüdâ'yı terk eyle mâsivâyı

   – Hû diyen âşıklar ermez zevâle

   – Senden iste sendedir genc-i nihân

   – Sözüm sirâyet etse bu nefs-i nâmerde

   – Dünyâda hevâ ile geçen ömre yazıklar

   – Eyvâh geldin geçtin ömrüm senin kadrini bilmedim

   – Tâ ezelden aşk oduna yanâr bir pervâneyim

   – Uğradım bir derde kim derttir yine dermân ona

   – N'olaydım gelmeseydim bu cihâna

   – Hocam senin Mustafanım bildir bana mevlâmı sen

   – Kâni bir dert ehli kardaş kâni bir dert ehliyâr

   – 'Aşkınla yak kül et beni

   – Dil nazârgâh-ı Hüdâ'dır

   – Bu 'alem bir hayâl ancak

   – 'Aşkını yâr et bana yâ Râb dahi yâr istemem

   – Gökten inse har kaçân derd ü gam gaza belâ

   – 'Deldi bağrımı bülbül bîçâre nâlânın senin

   – Bu cürm ü günâh ile 'aceb benim halim n'ola

   – Âşıkın dâim ismi efgân olur

   – Cümle Haktır söyleyen her bir sözü

   – Bir dertliyim derdim vardır

   – Doğan sensin dolunan sen

   – Seni mest etti dirigâ bu mey-i dâr-ı fenâ

   – Gece gündüz döne döne istediğim Hak'tır benim

   – Zâhid bize tâ'n eyleme devraniyuz devraniyuz

   – Halk-ı âlem anın içün azdılar

   – Bu gün sultân-ı şâh-ı celâlin

   – Muhabbet bezminin câm-ı cemin her cânâ vermezler

   – Es-Selâm ey sâlik-i râh-ı şeri'ât es-Selâm

   – Sensin ol kudret eli tahmîr iden hâk-i ezel

   – Zât-ı Bâri'den haberdâr olduğum mudur suçum?

   – Ciğeri büryan bülbül eder zâr

 

 

-4-


   – Bu dehr-i pîrezenden geçmeyen mevlâsını bilmez

   – Gül isteyu bir bülbülüm bu bâğa ötmeye geldim

   – Yeter gam dildâre gönüldür çü nişâne

   – Ey âşık-ı sâdıklar gel hû diyelim yâ hû

   – Ne vecd ile ne halet isterem ben

   – Çün ki bildin sana kalmaz bu beden

   – Gönül mir'atına eyle mücellâ

   – Dışın göndür için kandır

   – Ömür kervanı göçdi sen yatursun

   – Cümle dünya sizin olsun

   – Nazâr ettim sana bana

   – Geç bu dünya cifesinden

   – Hâb-ı gafletden uyanmaz gözlerim

   – Ah benim bulduğunu söyler dilim

   – Her neyi işitse anlar kulağım

   – 'Alemlerin sultânı inâyet eyle bize

   – Sen seni sen mi sanursun dâima "ben"dir sözün

   – Yâ Râbbi bna derdin ver asla dermân gerekmez

   – Ey âşık-ı sâdıklar tevhide gel tevhide

   – Biz muhabbet ehliyüz yoktur asla gam bize

   – Yüri var ttasfiye-i kalb edegör ey gâfil

   – Dil söylemeyüb göz görmeye bir zamân gele erişe

   – Ne kovalar sularsın bire hey kuru kovan

   – Yüzüm kara elim boş dostu sever geçerin

   – Zulm ile doldu dünya yoktur huzura mekân

   – Fetvânın ise hâli bir hâle vardı ey yâr

   – Ol denlu mâ'il halk cemi' m^laekser

   – Biz bu dünyada bir kuşuz

   – Ne çalışursun 'aceb bu sonu yok dünyaya

   – Bre yalancı fenâ dünya aldattın yürüttün beni

   – Erişti âhire ömür tükendi

   – 'Acayib katreyim bende bulunur mihrâb-ı pâyân

 

 

 

-3-


   – Ey diriga Hakkı dâim eyleyenler cestecu

   – Gel gel ey tekmil-i nefs ettim deyu tamû eden

   – Enbiyâ ve evliyâ ibrâz-ı Hak 'alem-i cenâb

   – Ömrümü harc eyledim bu yolda mihnetler çeküb

   – Nahv, sarf, mantık, me'âni, fıkıh, ferâiz ey civân

   – Ne revâdır fenâ mülküne mağrur olmak

   – Özünü kim ki bilür bil ki ol Allah'ı bilür

   – Sendedir kic ezel hânesinin miftâhı

   – Ne 'aceb gaflet-i dünya ile sekran olasın

   – Ey münkir-i Hak gel vereyim sana teselli

   – Kendini görüb sen seni bir kimse mi sandın

   – Kâni bize Hak vermişti ol emânet

   – Ömrün çürüdü gitti hevâ ile heveste

   – Bu ziyneti dünya ile bu şöhret âfet

   – N'oldun ey biçâre derviş zâr-ı sergerdânsın

   – Pâdişâh-ı 'alem iken bir gedâ olmak neden

   – On sekiz bin 'alemin mir'âtındır zâten senin

   – Bu cihân halkı olmadan maksûd sen idin hemân

   – Kaşların kirpiklerin seb'ül-mesânindir senin

   – Yüzünde best ü hest harf-ül ehem

   – Ey nokta-i hakîkat sensin sevâd-ı 'âzam

   – Ömrünü boş yere sattın bilmedin pazarını

   – Çün sakındın canını var itme cânân arzusun

   – Kim ki yüzünü gördü bildi kitâb-ı nûri

   – Hakkın âyetleridir cümle 'alem

   – Vahdehu lâ şerike leh sensin ey mâh-ı peri

   – Dişlerin "ve't-tinî ve'z-zeytun" rebânındır senin

   – Yüzünü gördüm okudum "el hamd-u lillah" âyetin

   – Estağfirullah el-'azim mürâ'inin işlerine

   – Dostlar bilin şimden geru nâm u nişân olmaz bana

   – Hey yol erkân kardaşları

   – Be hey biçâre mikin bu cihâna

 

 

-2-


   – Serverî 'alem habib-i Hak Muhammed Mustafâ

   – Muhammed enbiyâ ser defteridir

   – Muhammed'dir kamû dertler devası

   – Haydar şâh-ı velâyet murtazâsın yâ Ali

   – Yanmışım ben teşneye eyle atâ

   – Ben muhibb-i ehl-i beytim sevdiğimdir Mustafâ

   – Ol zamân ki 'aleme kıldı nazâr perverdigâr

   – Çerağ-ı mescid ve mihrâb ve minber

   – Gaflet dünyadan oldi dide-i giryân meded

   – Benim bu din ve imânım Muhammed Mustafâ'dandır

   – Murtezâ'nın çâkeriyüz muktedâmız Mustafâ

   – Lâ ilâhe illellahu vallahu ekber

   – Merhabâ ey nesli pâk nûr-i Yezdân merhabâ

   – Muhammed her dû 'alem evvelidir

   – İlâhi sen müyesser kıl bize yüz bin atâ ile

   – Sekiz cennet yedi tâmusırât ile mizân hakkı

   – Sen ol sultân-ı kevneynsin ki lütfun bî-nihâyettir

   – Resûlün Şâh-ı Kevneyn'in hadisin okudum ezber

   – Cihâna rahmet-i Râhman şefâ'at ıssı Ahmed'dir

   – İdersen bunda evlâd-ı Muhammed'den eğer bi'at

   – Etinden eti var Fahr-i Cihân'ın kanından kanı

   – Selavât vermesen evlâda fâsiddir salâtın heb

   – Hüseyin koyub eyler mi bizi de iktidâ mü'min

   – Resûlün âlini sevmek, Resûlullahı sevmektir

   – Muhammed Mustafâ'nın nesli benim ben

   – Resûlün âli kendi eşemesidir

   – Âli Resûle kim ki ider olsa bi'ati

   – Bilmem ne sanur 'alemi bu sûfi zerak

   – Ey tâlib-i Hak gel beru gezme beyaban

   – Nefsini bilen Hakkı bilür dedi Muhammed

   – 'Alem yüzüne dopdolu envâr-ı ilâhi

   – Cehd eyle ki derviş keşf-i esrâr olasın sen

 

 

    İÇİNDEKİLER


   – Yâ Râb muhabbetinden gönlümü etme hâli

   – Envâr-ı dide-i dil Muhammed ü Ali'dir

   – Bihamdillah ki İslâmım, delilim Mustafa geldi

   – Eyledim terk-i dil ve cânben Hüdâ'nın aşkına

   – Cihân mülkünü var eden Hüdâ'dır

   – Hüsn-i halkı redâ nûr-i ilâhi

   – Muhammed Bakır ol kân-i mürüvvet

   – Habib-i Ekrem'in nesli mükerrem

   – Nükebadır ehl-i takva pişvâsı

   – Muhammed Mehdi çekse zülfikârı

   – Bugün Seyyid Nizamoğlu Hüdâ'dan

   – Sanma ey zâhid bizi billah nâdânileriz

   – Mustafa ve Murtezâ'nın anladık esrarını

   – Ahsen-i takvimi inkâr etme sakın sûfi sen

   – Biz âli Zeynel'abâ'nın baş açık 'üryaniyiz

   – Mûsa-i Kâzım âli Mûsa er-Rızâ'dır rehberim

   – Seyfiyâ kendini anla Hakkı idrak idegör

   – Ey gülistân-ı gülşen evlâdı bülbül

   – Ey nûr-i 'ayn Ahmed'i Muhtar olan Hasan

   – La'net ola Yezid fâsık bîdini sed hazâr

   – Ey nesli pâk dide-i evlâd-ı Mustafa

   – Sevmek Muhammed âlini ruhun gıdâsıdır

   – Tahsil-i ilm evvel ahir enbiyâdan tamam

   – Âli Resûli sevmede kavlimde sadıkım

   – Ey yâr-i güzinin âl-i 'alî nesli Mustafa

   – Her kim teki sevmese olmaya meşki

   – Hâki rahî bu gözler yemen tutiyasıdır

   – Göster Nizamoğluna yâ Râb ölmeden

   – Temennâmız budur Hak'tan nice yüz bin sığabile

   – Gönül tahtına sultan Mustafadır

   – Muhammed'den şefâattır ricâmız

(Sayfaları çevirmek için boş alanlara tıklayın.) 

 

Bağrımdaki biten başlar
Muhammed'in aşkındandır
Bu gözümden akan yaşlar
Muhammed'in aşkındandır

Her şâm u seher yandığım
Âlemlerden usandığım
Çarh urup semâ' döndüğüm
Muhammed'in aşkındandır

Ciğerim dağladıklarım
Su gibi çağladıklarım
Her seher ağladıklarım
Muhammed'in aşkındandır

Dahledenler devrânıma
Ermediler seyrânıma
Kıydığım kendi cânıma
Muhammed'in aşkındandır

Çün oldum ol şâhın kulu
N'eylerem bu mülkü malı
Halk bana dediği deli
Muhammed'in aşkındandır

Aşkın nârıyla piştiğim
Deryalar gibi coştuğum
Bir şeyh elin yapışdığım
Muhammed'in aşkındandır

Görün Seyfullah'ın kasdın
Sever ol Allah'ın dostun
Sorarlarsa niçin mestîn
Muhammed'in aşkındandır
  
              Seyyid Seyfullah
                 (Nizamoğlu)

SEYYİD NİZAMOĞLU DİVÂNI

OsmanlıcaDüzenleyen:

Dr. Necati Aksu

Mobil sayfaya git(Sayfaları çevirmek için boşluklara tıklayın)