Osmanlıca Metin için tıklayın...

 


 

TEFVİZ NÂME

 
 


Hak, şerleri hayr eyler,
Zannetme ki ğayr eyler,
Ârif ânı, seyr eyler,

 Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefvîz edüb râhat bul,
Sabr eyle ve râzı ol,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Kalbin Â’na berk eyle,

Takdîrini derk eyle,

Tedbîrini terk eyle,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hallâk-ı Rahîm Ol'dur,
Rezzâk-ı Kerîm Ol'dur,
Fe'âl-i Hakîm Ol'dur,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Bil kâdî-i hâcâtı,
Kıl Â’na münâcâtı,
Terk eyle murâdâtı,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Bir işi murâd etme,
Olduysa inâd etme,
Hak'tandır o, reddetme,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hakkîn olicak işler,
Boştur gâm u teşvişler,
Ol, hikmetini işler,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hep işleri fâyıktır,
Birbirine lâyıktır,
Neylerse, muvâfıktır,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Dilden gâmı dûr eyle,
Rabb’inle huzûr eyle,
Tefvîzi umûr eyle,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol oda yanma,
Sabret, sakın usanma,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Deme; şu niçin şöyle?
Bir nicedir ol öyle?
Bak sonuna, seyreyle,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Mü'min işi reng olmaz,
Âkıl huyi ceng olmaz,
Ârif dili teng olmaz,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hoş sabr-ı cemîlimdir,
Takdîr-i kefîlimdir,
Allah ki vekîlimdir,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Her dilde Â'nın adı,
Her canda Â'nın yâdı,
Her kuladır imdâdı,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Nâçâr kalacak yerde,
Nâgâh açar, ol perde,
Derman eder ol derde,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Her kuluna her ânda,
Geh kahr u geh ihsânda,
Her anda O bir şânda,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Geh Mu'tî u geh Mânî',
Geh Darr u gehi Nâfî',
Geh Hâfid u geh Râfî'

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Geh abdin ider ârif,
Geh emîn u geh hâif,
Her kalbi O’dur sârif,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Geh kalbini boş eyler,
Geh hulkını hoş eyler,
Geh âşkına dûş eyler,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Geh tab’ın eder sengîn,

Geh sade vü geh rengîn,
Geh hurrem ü geh gamgîn,

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

*

Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Bu nâs ile yorulma,
Nefsinle dahi kalma,
Kalbinden ırağ olma,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hâl ile dahî olma,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Her dem Â’nı zikreyle,
Zîrekliği koy şöyle,
Hayrân-ı Hak ol, söyle,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut Â'nı bul,
Koy gafleti hâzır ol,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Her sözde nasîhat var,
Her nesnede zînet var,
Her işde ganîmet var,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Hep remz ü işarettir
Hep gâmz ü beşâretdir,
Hep aynı inâyetdir,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...

*

Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle kabûl cânla,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...

*

Bil elsine-i halkı,
Aklâm-ı Hakk ey Hakkı!
Öğren edebi hulkı,

Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

*

Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,

Mevlâ görelim netmiş,

Netmişse ezel etmiş...

 

İbrahim Hakkı Erzurumî Hz.

 
 

El yazma nüsha için tıklayın

www.necatiaksu.net