Osmanlıca Metin için tıklayın...

   
         
   

TEFVİZ NÂME

Dörtlüklerin açıklamalarını görmek için, fareyi dörtlük aralarındaki yıldızların üzerine getirin.    
         
 


 

 

Hak, şerleri hayr eyler,
Zannetme ki ğayr eyler,
Ârif ânı, seyr eyler,

  
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********

 

Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefvîz edüb râhat bul,
Sabr eyle ve râzı ol,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********

 

Kalbin ’na berk eyle,

Takdîrini derk eyle,

Tedbîrini terk eyle,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********

 

Hallâk-ı Rahîm Ol'dur,
Rezzâk-ı Kerîm Ol'dur,
Fe'âl-i Hakîm Ol'dur,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Bil kâdî-i hâcâtı,
Kıl ’na münâcâtı,
Terk eyle murâdâtı,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Bir işi murâd etme,
Olduysa inâd etme,
Hak'tandır o, reddetme,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Hakkîn olicak işler,
Boştur gâm u teşvişler,
Ol, hikmetini işler,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Hep işleri fâyıktır,
Birbirine lâyıktır,
Neylerse, muvâfıktır,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Dilden gâmı dûr eyle,
Rabb’inle huzûr eyle,
Tefvîzi umûr eyle,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Sen adli zulüm sanma,
Teslim ol oda yanma,
Sabret, sakın usanma,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Deme; şu niçin şöyle?
Bir nicedir ol öyle?
Bak sonuna, seyreyle,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Hiç kimseye hor bakma,
İncitme, gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Mü'min işi reng olmaz,
Âkıl huyi ceng olmaz,
Ârif dili teng olmaz,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Hoş sabr-ı cemîlimdir,
Takdîr-i kefîlimdir,
Allah ki vekîlimdir,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Her dilde Â'nın adı,
Her canda Â'nın yâdı,
Her kuladır imdâdı,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Nâçâr kalacak yerde,
Nâgâh açar, ol perde,
Derman eder ol derde,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********

 

Her kuluna her ânda,
Geh kahr u geh ihsânda,
Her anda O bir şânda,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Geh Mu'tî u geh Mânî',
Geh Darr u gehi Nâfî',
Geh Hâfid u geh Râfî'


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Geh abdin ider ârif,
Geh emîn u geh hâif,
Her kalbi O’dur sârif,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Geh kalbini boş eyler,
Geh hulkını hoş eyler,
Geh âşkına dûş eyler,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Geh tab’ın eder sengîn,

Geh sade vü geh rengîn,
Geh hurrem ü geh gamgîn,


Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

***********


Az ye, az uyu, az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Bu nâs ile yorulma,
Nefsinle dahi kalma,
Kalbinden ırağ olma,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hâl ile dahî olma,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Her dem ’nı zikreyle,
Zîrekliği koy şöyle,
Hayrân-ı Hak ol, söyle,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut Â'nı bul,
Koy gafleti hâzır ol,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Her sözde nasîhat var,
Her nesnede zînet var,
Her işde ganîmet var,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Hep remz ü işarettir
Hep gâmz ü beşâretdir,
Hep aynı inâyetdir,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...

***********


Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle kabûl cânla,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler...

***********


Bil elsine-i halkı,
Aklâm-ı Hakk ey Hakkı!
Öğren edebi hulkı,


Mevlâ görelim neyler,
Neylerse, güzel eyler...

***********


Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,


Mevlâ görelim netmiş,

Netmişse ezel etmiş...

   
 

İbrahim Hakkı Erzurumî Hz.

 
     
 

El yazma nüsha için tıklayın