FEVÂİHU’L CEMAL VE FEVÂTİHU’L CELAL

(Cemâl Kokuları ve Celâl Mukaddimeleri)

NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ

Kaddese’llâhü sırrahu’l azîz

 

  

 

 Hazırlayan 

İhramcızâde

Hacı İsmail Hakkı

ALTUNTAŞ

 

 Web için düzenleyen 

Dr. Necati Aksu

  


– Sofinin Hakikatleri

– Ruhî tecrübeler

– Mücahede yolu

– Farklar

Müşahede makamında vücut–nefis ve şeytan arasındaki fark

– Zikir Ateşi

Zikir ateşi ile şeytan ateşi arasındaki fark

– Vücudun rumuzları (işaretleri)

– Yükselişteki müşahedeler

– Kalp ve (kalîb) Vücud Kuyusu

– Vücut Mertebeleri

– Meşhed 

Örnek

– Havâtır (Düşünceler-İlhâmlar)

Hâtır-ı nefs- Hâtır-ı şeytan arasındaki fark

Hâtır-ı Hakk ile Hâtır-ı nefs arasındaki fark

Örnek

Ek

Örnek

Ek

Hâtır-ı şeytanın alâmeti

Şeytanın Hak Yola Hizmeti

Hikâye

Örnek

Ek

– Mesele

Velâyet mertebesine ulaşan havastan (namaz ve oruç gibi) günlük ibadet yapma sorumluluğu kalkar mı?

Hikâye

ZEVK TEBDİL (Değişim)

İSTİĞRAK (Kendinden Geçme)

Birinci İstiğrak

Örnek

İşaret

Ek

İkinci İstiğrak

Üçüncü istiğrak

Derece Düşme (Tenzil-i Rütbe)

NEFİS MERTEBELERİ

Nefs-i emmâre

Nefs-i Levvâme

Nefs-i Mutmainne

İşaretler

Örnek

Açıklama

Açıklama

MÜŞAHEDENİN KISIMLARI

Ednâ (en düşük yerdeki) müşahede

A’la (en yüksek, yukardaki) müşahede

– Rabbânî Huzurdaki Tecelliler

– Tecelli

– İttisaf (sıfatlanma)

Seyrin ve Cezbenin Sırrı

İşaret

Ek

– Hakikat

– Nurlar

Şeyhu’l-gayb (Gayb Şahitleri)

Kütübü’l gayb (Gayb Kitapları)

– Müşahedeler

İşaretler ve Tabirleri

– İsm-i Âzam

Kerametler

– Muhabbet ve Fenâ

Fenâ iki çeşittir

Ferdâniyette Fenâ:

Vahdaniyette Fenâ:

İstihlâk (Tükenmek-Fedâ)

– Muhabbetten Aşka

Aşk

Vuslat

Hatıra

– Aşk ve Muhabbettin Sonu

HÂL – MAKÂM – VAKT ARASINDAKİ FARKLAR

– Hâl

– Makam

– Sözler ve Haller

– Kabz-Bast

Heybet ve üns

Havf ve reca

Şevk

– İrfan

Sonuç

– Vakt

Açıklaması

– Himmetin Beyanı

Hatıra

Harflerin Sırlarındaki Meseleler

Örnek

İşaret

– Ayn Dairesi

– Zikrin İncelikleri

Örnek

Halvetin Sırrı

Hatıra

– Zikrin Sırları

TASAVVUFTA HUMÛD-CUMÛD

– Cumûd

– Humûd

Hikâye

الله  ALLAH İSMİ HAKKINDA

Kelâmullâh

Tusterî (Kaddese’llâhü ruhâhû) nin sözü

ها” “Ha” Sesi

Cezbeli gibi bağıranların sırrı

– Hüzünle Olan Üns

Haller

KÂİNATLA İLGİLİ MÜŞAHEDELER

Örnek

– Ruhların Ziyareti

Hatıra

Müşahedeler

Örnek

– Seyyârın Gaybî İsimle İsimlenmesi

– Şeytanın ismi

– Sofilerin Hırkası

– Nefis ve İsmet

VELİNİN ALÂMETLERİ

İsm-i Â’zam Örnekleri

Veliliğin Oluşması

– Şeceret’ül Yakîn

Hikâye

Zikrin Sonu

Seyrin Sonu

Hayretin İşareti

Kaide-i Zevkiyye

– Hayretin Sonu

– Makamlar Sınırsızdır

– Son Söz