Mektuplarda kelime ara 
       

www.necatiaksu.net

      

 

MEKTUBÂT-I RABBÂNİ

İMÂM-I RABBÂNİ (K.S.A.)

       
      

İÇİNDEKİLER

 

– Mukaddime...


1.MEKTUP

a) Yüce Allah'ın Zahir ismi ile münasebeti olan hallerin beyanı..
b) Tevhid babında has kısmın zuhuru beyanı..
c) Arşın üstündeki derecelere yükselmenin beyanı..
d) Cennet derecelerinin aşikâr olması..
e) Özellikle bazı velilere ait mertebelerin meydana çıkması..
f) Molla Kasım Ali'nin hali ve diğer müritler..


2.MEKTUP

Yükselişlerin olması ve Yüce Hakkın yardımları ile övünmek..


3.MEKTUP

Yarenlerin, belli bir makamda durakladıkları ve bu manada bazı meseleler.


4.MEKTUP

a) Mübarek ramazan ayının faziletleri.
b) Hakikât Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar..
c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi..


5.MEKTUP

Hâce Burhan'ın Muhammed Bakibillah'a gönderilmesi ve bazı hallerinin beyanı. Ki O; İhlâs sahiplerinden biri idi.


6.MEKTUP

a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı.
b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak.
c) Fenanın ve bekanın beyanı.
d) Nakşibendî tarikatına mensup olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için dua..


7.MEKTUP

İmâm-ı Râbbâni Hz. bazı garip hallerini beyan etmekte ve bazı zaruri işlerini sormaktadır.


8.MEKTUP

a) Beka ve sahv (ayıklık) mertebeleri ile ilgili hallerin beyanı.
b) İtikada dair bazı meseleler.


9.MEKTUP

a) Nüzul makamına münasip hallerin beyanı.
b) Hayır - şer.
c) Cezbe - suluk.
d) Resulullah "s.a.v." efendimize tabi olmak.


10.MEKTUP

a) Kurb (yakınlık) ve Bu'dün (uzaklığın) husulü.
b) Farkın ve vaslın, (ayrılığın ve birliğin,) alışılmamış şekilde manalandırılması.
Üstteki mevzular, bu makama münasip ilimlerle anlatılacaktır.


11.MEKTUP

a) Bazı keşiflerin beyanı, nefsin kusurlarını görme makamının husulü ve bütün hallerde onu itham etmek.
b) Ebülhayr Şeyh Ebu Said Harraz'a ait üç cümlenin manası ve sırrı.
c) Arkadaşlarından bazısına ait hallerin beyanı.


12.MEKTUP

a) Fena ve bekanın elde edilmesi..
b) Her şeyde has yüzün ortaya çıkması..
c) Seyr-i fillâhın hakikatı.
d) Zat-ı berkî tecellisi ve diğerleri..


13.MEKTUP

a) Bu yolun nihayetsiz olduğu..
b) Hakikat ilimlerinin, şeriat ilimlerine mutabık bulunduğu..


14.MEKTUP

a) Bu tarikatta iken, arız olan bazı vakıalar..
b) İrşad olma talebinde olanlardan bazılarının hallerini beyan..


15.MEKTUP

Bazı saklı sırlarla, hübut ve nüzul (iniş ve düşüş) makamı ile bağlantısı olan hallerin beyanı..


16.MEKTUP

Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı..


17.MEKTUP

Uruc (çıkış), nüzul (iniş) ile ilgili haller hakkındadır. 


18.MEKTUP

a) Telvinden (Boyanmadan – Tasavvuf yolundaki talebenin kalbinde meydana gelen değişik hallerden) sonra hâsıl olan temkin (İstikrar – Tasavvufta değişmekten, hâlden hâle geçmekten kurtulup, huzur ve sükûna kavuşma.)
b) Üç velayet mertebesinin beyanı.
c) Vacib Teâlâ'nın vücudu zatından ayrı olduğu ve daha başka hususlar.


19.MEKTUP

İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerini ısmarlamaya dair. 


20.MEKTUP

İhtiyaç sahiplerinden bazılarının işlerine dairdir.


21.MEKTUP

a) Velâyet-i Muhammediye başta olmak üzere, velayet dereceleri. O velayet sahibine salât-ü selâm ve saygılar.
b) Nakşibendî tarikatının medhi, sair tarikatlara nazaran üstünlük nispeti. Allah-ü Teâlâ, bu yol ehlinin sırlarının kudsiyetini artırsın. 


22.MEKTUP

Rûhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve rûhun Fenâ ve Bekâlarını ve Da’vet makâmını bildirmektedir:


23.MEKTUP

Dîni, câhillerden öğrenmeği men’ etmekte ve soy adı seçmekten bahsetmektedir:


24.MEKTUP

Sofînin kâin ve bâin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmayacağı ve muhabbet-i zâtiyye hâsıl olunca sevgiliden gelen elemlerle ni’metlerin müsâvî olduğu ve mukarreblerle ebrârın ibâdetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen Evliyâ ile insanları da’vet için geri dönmüş olan Evliyânın başkalıkları bildirilmektedir:


25.MEKTUP

Peygamberlerin en üstününe “s.a.v.” ve Hulefâ-i Râşidîn'e uymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmektedir:  


26.MEKTUP

Şevk, arzû ebrârda olur. Mukarreblerde olmaz. Bu makâmla ilgili birkaç şey bildirilmektedir:


27.MEKTUP

Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi övmektedir:


28.MEKTUP

Hâlinin yüksekliğini bildirmektedir. Fakat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır:


29.MEKTUP

Farzları kılmağa ve sünnetleri, edepleri gözetmeğe teşvîk etmekte ve farzların yanında nâfileleri yapmanın kıymetinin az olduğu ve yatsı namâzını gece yarısından sonra kılmamağı ve abdestte kullanılan suyu içmemeği ve mürîdlerin secde etmelerinin câiz olmadığını bildirmektedir:


30.MEKTUP

Âfâkda ve enfüste olan şühûdları ve abdiyyet makâmını bildirmektedir:


31.MEKTUP

Tevhîd-i vücûdînin hakîkati ve Allahu Tealâ'ya yakın olmak ve berâber olmak ne demek olduğu bildirilmektedir:


32.MEKTUP

Ashâb-ı Kirâmın “aleyhimürrıdvân” kemâlâtını ve hazret-i Mehdîyi bildirmektedir:


33.MEKTUP

Dünyâyı seven ve ilmi, dünyâyı kazanmaya harceden kötü ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyâya düşkün olmayan âlimleri medhetmektedir:


34.MEKTUP

Âlem-i emirdeki beş cevheri uzun ve açık bildirmektedir:


35.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın zâtını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin, berâber olduğu bildirilmektedir:


36.MEKTUP

Ahkâm-ı İslâmiyye, dünyâ ve Âhiretin bütün sa’âdetlerini taşımaktadır. Ahkâm-ı İslâmiyye dışında ele geçen hiçbir sa’âdet yoktur. Tarîkat ve hakîkat, ahkâm-ı İslâmiyyenin yardımcıları olduğunu bildirmektedir:


37.MEKTUP

Sünnete uymak lâzım olduğunu bildirmekte ve tasavvufu medh etmektedir:


38.MEKTUP

Zât-i Teâlâ'ya muhabbeti ve fenâ mertebelerini bildirmektedir:


39.MEKTUP

İş kalptedir. Âdet olarak yapılan ibâdetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir:


40.MEKTUP

İhlâsı bildirmektedir:


41.MEKTUP

Sünnet-i seniyyeye yapışmağa teşvîk etmekte ve tarîkati, hakîkati ve Sıddîklığı bildirmektedir:


42.MEKTUP

Kalpten, başkalarını sevmek pasını temizlemek için, en iyi ilâç, sünnet-i seniyyeye  yapışmak olduğu bildirilmektedir:


43.MEKTUP

Tevhîd-i şühûdî ve tevhîd-i vücûdî bildirilmekte, ayn-el-yakîn ve hakk-el-yakîn anlatılmaktadır:


44.MEKTUP

İnsanların iyisini medhetmekte ve O'na uymağa teşvîk etmektedir:


45.MEKTUP

Kendine teşekkür etmekte ve insanın muhtâç yaratıldığını, Ramazân-ı şerîfi, orucu ve namâzı bildirmektedir:


46.MEKTUP

a) Yüce Mukaddes Vacib Allah'ın varlığı ve vahdaniyeti.
b) Muhammed Resulûllah'ın nübüvveti ve risaleti.. Allah-ü Taâlâ, ona salât ve selâm eylesin. Onun Allah katından getirdiklerinin her biri açıktır; fikre, delile, zikre muhtaç değildir. İşbu mananın izahında geniş bir mukaddime.


47.MEKTUP

a) Ehl-i İslâmın zaafı ve küffarın galebesinden şikâyet.
b) İslâm dininin tervici ve Müslümanların takviyesi için sultanları teşvik.


48.MEKTUP

Hamele-i Şeriat-i Garra (şeriat emirlerini taşıyan) olan âlimlere ve ilim talebelerine tazim edilmesine teşvik.


49.MEKTUP

Zâhiri, İslâmiyyetin emirlerini yapmakla süslemek ve bâtını, Allahu Teâlâ'dan başka şeylere bağlamamak lâzım geldiği bildirilmektedir:


50.MEKTUP

Dünyânın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir


51.MEKTUP

İslâmiyyeti yaymağa teşvîk eylemektedir:


52.MEKTUP

Nefs-i emmârenin kötülüğünü ve ona mahsûs hastalığı ve ilâcını bildirmektedir:


53.MEKTUP

Âlimlerin birbirleri ile birleşmemesinin, ortalığı karıştıracağını bildirmektedir: 


54.MEKTUP

Bid’at sahiplerini ve zararlarını, Ashâb-ı Kirâmın büyüklüğünü bildirmektedir: 


55.MEKTUP

Muhabbet bildirilmektedir:


56.MEKTUP

Bir seyyide yardım etmesini dilemektedir:


57.MEKTUP

Nasîhat etmektedir:


58.MEKTUP

Tasavvuf büyüklerinin yolunu ve Ashâb-ı Kirâmın şânının yüksekliğini bildirmektedir: 


59.MEKTUP

Ehl-i sünnet vel cemâ’ate “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” uymayanların, Cehenneme girmekten kurtulamayacağı bildirilmektedir:  


60.MEKTUP

Allahu Teâlâ'dan başka, bir şey düşünmemeyi bildirmektedir: 


61.MEKTUP

Olgun üstâd bulup, câhil şeyhlerden kaçmak lâzım olduğunu bildirmektedir:  


62.MEKTUP

Cezbe ve sülûk anlatılmaktadır:


63.MEKTUP

Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” hep, aynı îmânı söyledikleri bildirilmektedir:


64.MEKTUP

Cismin ve rûhun lezzet ve elemlerini bildirmekte ve cisme olan musîbet ve acılara, sabır tavsiye edilmektedir: 


65.MEKTUP

Müslümanlığın bugünkü hâline ve Müslümanların çektiği sıkıntılara teessüf etmektedir:


66.MEKTUP

Bu yolu medhetmekte ve Ashâb-ı Kirâmın büyüklüğünü bildirmektedir:


67.MEKTUP

Bir muhtâcın gönderildiği bildirilmektedir:


68.MEKTUP

Tevâzu’ zenginlere, nazlanma da fakîrlere yakışır demektedir:


69.MEKTUP

İnsanı dünyâda ve Âhirette yükseltecek olan tevâzu’un ne olduğu ve kurtuluşun ancak Ehl-i sünnete uymakla olduğu bildirilmektedir:


70.MEKTUP

İnsanın âlem-i halkı ve âlem-i emri kendinde toplamasının, hem Hak'tan uzaklaşmasına, hem de Hakk'a yaklaşmasına sebep olduğunu bildirmektedir:


71.MEKTUP

Allahu Tealâ'ya şükür etmek, İslâmiyyete uymakla olduğunu bildirmektedir:


72.MEKTUP

Ahireti isteyenin dünyâya düşkün olmaması lâzımdır. Dünyâyı terk etmek nasıl olacağını bildirmektedir:  


73.MEKTUP

Kaçınması ve yapılması lâzım gelen şeyleri bildirmektedir: 


74.MEKTUP

Fakîrleri sevmek ve onlara iyilik etmek ve İslâmiyyete uymak lâzım olduğu bildirilmektedir:


75.MEKTUP

Mahlûkların en üstününe uymayı, önce i’tikâdı düzeltmeyi, sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeyi bildirmektedir:


76.MEKTUP

Mubâhların fazlasını terk etmelidir. Hiç olmazsa, harâmlardan sakınıp, mubâhları azaltmalıdır. Harâmlardan sakınmak, iki türlü olduğu bildirilmektedir: 


77.MEKTUP

Allahu Tealâ'ya ibâdetin nasıl olacağı bildirilmektedir: 


78.MEKTUP

Sefer der Vatan ve seyr-i âfâkî ve enfüsî bildirilmektedir:


79.MEKTUP

Bu parlak dînin geçmiş dinlerin her birini bir araya getirmiş olduğunu ve bu dîne uymak, bütün dinlere uymak olacağını bildirmektedir: 


80.MEKTUP

Yetmiş üç fırka içinde, kurtulan bir fırkanın, Ehl-i sünnet fırkası olduğunu bildirmektedir: 


81.MEKTUP

Müslümanlığı yaymak lâzım olduğu bildirilmektedir: 


82.MEKTUP

Mâsivâyı unutmadıkça, kalbin selâmet bulamayacağı bildirilmektedir: 


83.MEKTUP

Zâhiri ve bâtını toparlamakla berâber, İslâmiyyetin zâhirine ve hakîkatine yapışmağı bildirmektedir:


84.MEKTUP

İslâmiyyetin ve hakîkatin başka başka olmadıklarını ve hakk-el-yakîne kavuşmanın alâmetlerini bildirmektedir: 


85.MEKTUP

Sâlih işleri yapmak ve namâzları cemâ’at ile kılmak lâzım olduğu bildirilmektedir: 


86.MEKTUP

Kalbi, Allahu Teâlâ'dan başka şeylerin sevgisinden kurtarmağı bildirmektedir: 


87.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın sevdikleri tarafından bir kimsenin kabûl olunmasının büyük sa’âdet olduğu bildirilmektedir: 


88.MEKTUP

Bir kimsenin, saçını, sakalını îmân ile ve ibâdet ile ağartmasının büyük ni’met olduğu ve gençlikte korku, ihtiyarlıkta merhamete sığınmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


89.MEKTUP

Ölüm için sabır dilemektedir: 


90.MEKTUP

Bütün varlığımızla Allahu Tealâ'ya dönmek lâzım olduğu ve bu ni’mete kavuşmak için, Ebû Bekr-i Sıddîk'ın yoluna sarılmak îcâb ettiği bildirilmektedir:


91.MEKTUP

İ’tikâdı düzeltmek ve sâlih, yarar işler yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. İslâmiyyete yapışmak ve hakîkat hâllerine kavuşmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi için olduğu bildirilmektedir:


92.MEKTUP

Kalbin itminâna kavuşması, ancak zikir ile olur. İncelemekle, düşünmekle olmayacağı bildirilmektedir: 


93.MEKTUP

Her ân Allahu Teâlâ'yı zikir etmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


94.MEKTUP

Herkese i’tikâdı düzeltmek ve amel etmek lâzım olduğu, hakîkat âlemine bu iki kanat ile uçulabileceği bildirilmektedir:


95.MEKTUP

İnsan her şeyi kendinde toplamıştır. İnsanın kalbi de böyle yaratılmıştır. Tasavvuf büyüklerinden birkaçının sekir hâlinde iken, kalbin genişliğini bildiren sözlerine İslâmiyyete uygun ma’nâ vermek lâzım olduğu bildirilmektedir: 


96.MEKTUP

İbâdetleri ve iyi işleri vaktinde yapmayıp, yarın yaparım, sonra yaparım diyenlerin aldandıklarını ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna, islâmiyyete yapışmak lâzım geldiğini bildirmektedir: 


97.MEKTUP

İbâdet etmemize emrolunması, yakîn elde etmemiz için olduğu bildirilmektedir: 


98.MEKTUP

İnsanlara karşı sert olmağı değil, yumuşak davranmağı, çeşitli hadîs-i şerîfler göstererek bildirmektedir 


99.MEKTUP

Allahu Teâlâ'yı hiçbir ân unutmamak nasıl olacağı, insanın kendini bilmediği uyku zamânında da, O'nun unutulmayacağı bildirilmektedir:


100.MEKTUP

Şeyh Abdulkebîr-i Yemenînin, Allahu Teâlâ gaybı bilmez sözüne cevap vermektedir:


101.MEKTUP

Büyükleri küçük sanarak dil uzatanları bildirmektedir:


102.MEKTUP

Ödünç alıp vermekteki fâizi bildirmektedir: 


103.MEKTUP

Âfiyet ne demek olduğu bildirilmektedir: 


104.MEKTUP

Baş sağlığı dilemektedir: 


105.MEKTUP

Hasta iyi olmadıkça, gıdânın ona fayda vermeyeceği bildirilmektedir:


106.MEKTUP

Bu yolun büyüklerini tanımak ve sevmek Allahu Teâlâ'nın en büyük ni’metlerinden olduğu bildirilmektedir:


107.MEKTUP

Evliyânın kerâmetlerini bildirmektedir: 


108.MEKTUP

Nübüvvetin velâyetten dahâ üstün olduğu bildirilmektedir: 


109.MEKTUP

Kalbin selâmeti ve Hak Teâlâ'dan başka şeyleri unutması bildirilmektedir: 


110.MEKTUP

İnsanın, kulluk vazîfelerini yapmak ve Allahu Teâlâ'nın sevgisine kavuşmak için yaratıldığı bildirilmektedir: 


111.MEKTUP

Tevhîd, kalbi Allahu Teâlâ'dan başka şeylerden kurtarmak olduğunu bildirmektedir:


112.MEKTUP

Birinci vazîfemiz, Ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâdını elde etmek olduğu bildirilmektedir:


113.MEKTUP

Mübtedî ile müntehînin cezbeleri arasındaki farkı bildirmektedir: 


114.MEKTUP

Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma uymağa teşvîk eylemektedir: 


115.MEKTUP

Gittiğimiz yolun yedi basamak olduğu bildirilmektedir: 


116.MEKTUP

Kalbin selâmeti, mâsivâyı unutmakta olduğu bildirilmektedir:


117.MEKTUP

Başlangıçta, kalp hisse bağlıdır. Sona varınca, bu bağlılığın kalmadığı bildirilmektedir:


118.MEKTUP

Allah adamlarına dil uzatmanın felâket olduğunu bildirmektedir:


119.MEKTUP

Olgun olan bir büyüğün sohbetinde bulunmağı övmektedir:


120.MEKTUP

Cem’iyyet sahiplerinin sohbetinde bulunmak lâzım olduğu bildirilmektedir: 


121.MEKTUP

Bu yolun yedi adım olduğu ve sevilenlerden birkaçının altıncı adıma eriştikleri bildirilmektedir: 


122.MEKTUP

Yüksekleri istemek, ele geçenlerle oyalanmamak lâzım olduğu bildirilmektedir: 


123.MEKTUP

Bir farzın elden kaçmasına sebep olan nâfile ibâdet, hac bile olsa, hiçbir şeye yaramayacağı bildirilmektedir: 


124.MEKTUP

Yolluk bulunması, haccın vücûbunun şartıdır. Yol parası olmadan hacca gitmek, başka vazîfeler yanında vakit kaybetmek olduğu bildirilmektedir:


125.MEKTUP

Âlem-i sağîr ve âlem-i kebîrin, Allahu Teâlâ'nın isimlerinin ve sıfatlarının görünüşü olduğunu ve Allahu Teâlâ'nın kendisi ile hiçbir münâsebeti bulunmadığını ve yalnız Onun mahlûku olduklarını bildirmektedir:


126.MEKTUP

Tâlibin bâtıl, bozuk ma’bûdlardan kurtulması, hak, doğru ma’bûdu düşünmesi ve hâtırına gelen her şeyi de kovması bildirilmektedir:


127.MEKTUP

Anaya babaya hizmet, her ne kadar sevap ise de, hakîkî matlûba kavuşmak yanında, boşuna uğraşmak olur. Hattâ günâh olduğu bildirilmektedir:


128.MEKTUP

Çok yükseklere erişmeği istemelidir. Ele geçenle doymamak lâzım olduğu bildirilmektedir:


129.MEKTUP

İnsanda her şeyin bulunması, onun dağılmasına sebep olmuştur. Yine bu topluluk, onun yükselmesine de sebep olduğu bildirilmektedir:


130.MEKTUP

Çeşitli hâllerin hâsıl olmasına kıymet verilmediği bildirilmektedir:


131.MEKTUP

Hâcelerin yollarının şânını ve bu yolda reform yapanların zararlarını bildirmektedir:


132.MEKTUP

Dünyâya düşkün olanlarla arkadaşlık etmemeli. Dünyânın ne olduğunu iyi bilenlerin sohbetine koşmak lâzım geldiği bildirilmektedir:


133.MEKTUP

Fırsatı ganîmet bilmek, vakti kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


134.MEKTUP

Vazîfeyi geciktirmenin zararlı olduğu bildirilmektedir:


135.MEKTUP

Evliyâlık mertebelerini bildirmektedir:


136.MEKTUP

İşleri sonraya bırakmanın ve maksada kavuşmak için çalışmayı geciktirmenin zararlı olduğu bildirilmektedir:


137.MEKTUP

Namâz kılmak şerefinin yüksekliğini bildirmektedir ki, bunu nihâyete yetişen büyükler anlayabilir:


138.MEKTUP

Alçak dünyâyı kötülemekte ve dünyâya düşkün olanlardan kaçınmağı bildirmektedir:


139.MEKTUP

Ehlullaha dil uzatan saygısızları, söz ile, yazı ile kötülemek câiz olduğu bildirilmektedir:


140.MEKTUP

Sevenlerin sıkıntılara, üzüntülere dayanmaları lâzım geldiği bildirilmektedir:


141.MEKTUP

Bu işin temeli muhabbet ve ihlâs olduğu bildirilmektedir: 


142.MEKTUP

Bu büyüklerin nisbetinden az bir şeye kavuşulursa, bunu az görmemek lâzım geldiği bildirilmektedir:


143.MEKTUP

Gençliğin kıymetini bilmek, bunu boş yere geçirmemek lâzım olduğu bildirilmektedir:


144.MEKTUP

Seyr ve sülûku bildirmektedir:


145.MEKTUP

Bu yolun büyükleri, yolculuğa âlem-i emirden başladıkları bildirilmektedir:


146.MEKTUP

Çok zikir yapmağı nasîhat etmektedir:


147.MEKTUP

Ayrılmak, kavuşmaktan önce midir, değil midir, bildirmektedir:


148.MEKTUP

Kendini kavuşmuş sanan, bir şey elde edemez. Büyüklerin rûhlarından fâydalanmaya aldanmamalıdır. Onlar, kendi üstâdının latîfeleridir:


149.MEKTUP

Allahu Teâlâ her şeyi sebeple yaratmakta ise de, belli bir sebebe bağlanmak lâzım olmadığı bildirilmektedir: 


150.MEKTUP

Aranılmağa, gönlünü vermeğe lâyık olanın ancak Vâcib-ül-Vücûd Teâlâ olduğu bildirilmektedir:


151.MEKTUP

Hocalarımızın “kaddesallahu teâlâ esrârehüm” yolunun büyüklüğü ve bu büyüklerin kullandıkları (Yâddâşt) kelimesinin ne demek olduğu bildirilmektedir:


152.MEKTUP

Resûlullah'a itâ’at, Allahu Teala'ya itâ’at demek olduğu bildirilmektedir:


153.MEKTUP

Mâsivâya köle olmaktan büsbütün kurtulmak, mutlak fenâ ile olduğu bildirilmektedir:


154.MEKTUP

Kendinden geçmek ve kendinde ilerlemek lâzım geldiği bildirilmektedir:


155.MEKTUP

Kendi aslına dönmesini dilemektedir:


156.MEKTUP

Ehlullahın sohbetinde bulunmasını dilemektedir: 


157.MEKTUP

Allah adamlarının yanına giden kimsenin, kendini boş bulundurması lâzımdır. Böylece, dolu olarak döner. Her şeyden önce, i’tikâdı düzeltmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


158.MEKTUP

Sâliklerin yaradılışlarına göre, yükseldikleri mertebeleri bildirmektedir:


159.MEKTUP

Merhûm babası için sabır dilemektedir:


160.MEKTUP

Tasavvuf büyüklerinin üç türlü olduğu ve her birinin hâlleri bildirilmektedir:


161.MEKTUP

Tasavvuf yolunda ilerlemek, hakîkî îmâna kavuşmak için olduğu bildirilmektedir:


162.MEKTUP

Mübârek Ramazân ayının üstünlüğünü ve Kur’ân-ı kerîmin bu ayda indirildiğini ve hurma ile iftâr etmenin müstehab olduğunu bildirmektedir:


163.MEKTUP

İslâm ile küfrün birbirinin zıddı, tersi olduğunu, İslâm düşmânlarını sevmemeği bildirmektedir:


164.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın feyiz ve ni’metleri, her ân, herkese gelmektedir. Bunları almak ve alamamak arasındaki ayrılık insanlarda olduğu bildirilmektedir:


165.MEKTUP

İslâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâm'a uyanları övmekte ve Onun İslâmiyyetine uymak istemeyenleri sevmemek, onları düşmân bilmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


166.MEKTUP

Dünyânın birkaç günlük hayâtına aldanmamağı ve bu kısa zamânda, çok zikir ederek, kalp hastalığını gidermeğe çalışmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


167.MEKTUP

Allahu Teala'ya ibâdet etmeği ve kendi yaptığı tanrılara tapınmaktan sakınmayı dilemektedir:


168.MEKTUP

Ebû Bekr-i Sıddîk'ın yolunun yüksekliği bildirilmekte, bu yolu bozanlardan acı acı şikâyet edilmektedir:


169.MEKTUP

Mürşid-i kâmil ne zamân ve niçin lâzım olduğu bildirilmektedir:


170.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak lâzım olduğu gibi, insanların haklarını gözetmek ve onlarla iyi geçinmek de lâzım olduğu bildirilmektedir: 


171.MEKTUP

Tasavvuf yolunda olanın, Allah için, aşağılık göstermesi, kulluk vazîfelerini yapması ve İslâmiyyete uyması ve sünnet-i seniyyeye yapışması ve günâhlarını görüp korkması lâzım olduğu bildirilmektedir:


172.MEKTUP

Büyüklerden çok azına bildirilmiş olan birkaç gizli bilgi açıklanmaktadır. Bu derecede, ârif kendini İslâmiyyetten dışarı sanır. Bunun sebebi ve İslâmiyyete uygunluğu bildirilmektedir:


173.MEKTUP

Bir soruya cevâptır:


174.MEKTUP

Bu yolun şaşkınları, uzaklık görünen yakınlık ve ayrılık sanılan vuslat ararlar. Yazılan rü’yânın cin te’sîri ile olduğu bildirilmektedir:


175.MEKTUP

Kalbin telvînlerini ve temkînini bildirmektedir:


176.MEKTUP

Dakîkaları kıymetlendirmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


177.MEKTUP

İ’tikâdı, ehl-i sünnet i’tikâdına göre düzeltmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


178.MEKTUP

Âlemlerin efendisine uymak lâzım geldiği bildirilmektedir:


179.MEKTUP

Nasîhat vermektedir:


180.MEKTUP

Bu yolun büyüklerinden, isimleri şaşırılan birkaçı üzerinde bilgi istemektedir:


181.MEKTUP

Suâle cevâptır:


182.MEKTUP

Vesveselerden şikâyet eden sahabeye karşı buyurulan hadîs-i şerîf açıklanmaktadır:


183.MEKTUP

Nasîhat vermektedir:


184.MEKTUP

Peygamberlerin efendisine “sallallahu aleyhi ve sellem” uymayı övmektedir:


185.MEKTUP

Kalbin selâmeti bildirilmektedir:


186.MEKTUP

Sünnet-i seniyyeye uymağı, bid’atlardan kaçınmağı istemektedir:


187.MEKTUP

Kavuşturan yolların en kısası, râbıta yapmak olduğu bildirilmektedir:


188.MEKTUP

Sorularına cevap vermektedir:


189.MEKTUP

Dünyânın güzelliğine aldanmamalı, İslâmiyyetten ayrılmamalıdır:


190.MEKTUP

Zikir anlatılmakta ve lüzûmlu nasîhatler verilmektedir:


191.MEKTUP

Peygamberlere uymak lâzımdır. İslâmiyyetin emirlerinde çok kolaylık olduğu bildirilmektedir:


192.MEKTUP

Bir suâle cevap vermektedir:


193.MEKTUP

Ehl-i sünnet i’tikâdına göre inanmak lâzım olduğu, fıkıh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyeti bildirilmektedir:


194.MEKTUP

Dîn-i İslâmı yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


195.MEKTUP

İslâmiyyeti yaymağa çalışmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


196.MEKTUP

Tasavvuf yolunun yedi konağı olduğu, sâlik her konakta kendinden uzaklaşıp Hak Teâlâ'ya yaklaştığı bildirilmektedir:


197.MEKTUP

Tâlih’li kimsenin, dünyâya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisi ile çarpan kimse olduğu bildirilmektedir:


198.MEKTUP

Bu zamânda, din adamlarının, dünyâ büyükleri ile görüşmeleri güç olduğu bildirilmektedir:


199.MEKTUP

Vazîfe isteğinin kabûl olduğu bildirilmektedir:


200.MEKTUP

"Nefehât" kitâbındaki bir yazıyı açıklamaktadır:


201.MEKTUP

Bir suâle cevap vermektedir: 


202.MEKTUP

Büyüklerle tanıştıktan sonra ayrılanlara şaşmakta, Ashâb-ı Kirâmın büyüklüğü bildirilmektedir:


203.MEKTUP

Allah yolunda olanların yanında bulunmağı övmektedir: 


204.MEKTUP

Câhillerin dedi-kodu yapmalarına üzülmemeği bildirmektedir:


205.MEKTUP

İşin başı, İslâmiyyetin sâhibine uymak olduğu bildirilmektedir:


206.MEKTUP

Dünyânın kötülüğü ve ona düşkün olanların zavallılığı bildirilmektedir:


207.MEKTUP

İnsanların bir arada bulunması, kalplerini berâber edeceği ve İslâmiyyete uymayan şeylerin kıymetsiz olduğu bildirilmektedir:


208.MEKTUP

Sâlik, kendini Peygamberlerin makâmında görür. Bunun sebebi bildirilmektedir:


209.MEKTUP

Kendinin "Mebde’ ve Me’âd" adındaki kitâbında yazılı bir bilgiyi açıklamaktadır: 


210.MEKTUP

"Nefehât" kitâbındaki bir yazıyı açıklamakta ve nasîhat vermektedir: 


211.MEKTUP

Mevlânâ'nın bir sözünü açıklamakta ve insanları kemâle getirmek ve irşâd etmek için lâzım olan şartları bildirmektedir:


212.MEKTUP

Suâllerine cevâptır:


213.MEKTUP

Va’z ve nasîhat vermekte, Ehl-i sünnet âlimlerine uymağı övmektedir:


214.MEKTUP

Dünyâ, Âhiretin tarlasıdır. Kâfirlere, niçin sonsuz azap yapılacağı bildirilmektedir:


215.MEKTUP

Kötü olan dünyânın ne olduğu bildirilmektedir:


216.MEKTUP

Evliyânın kerâmetini bildirmektedir:


217.MEKTUP

Bâtının [kalbin, rûhun] hâli ne kadar bilinmezse, o kadar iyidir ve Evliyânın keşiflerinde hatâ olmasının sebebini, (Kazâ-i mu’allak) ile (Kazâ-i mübrem)i ve dinde güvenilecek şeyin yalnız Kitâp ve Sünnet olduğu bildirilmektedir: 


218.MEKTUP

Pîrin hakkını gözetmeği bildirmektedir:


219.MEKTUP

İnsan, câhil olduğu için, bedeninin hastalığını gidermeğe çalışmaktadır. Kalbin dünyâya düşkün olması hastalığından haberi bile olmadığı bildirilmektedir: 


220.MEKTUP

Tasavvuf büyüklerinin yanıldıkları şeylerden birkaçını bildirmektedir:


221.MEKTUP

Tasavvuf yolunun üstünlüğünü bildirmektedir: 


222.MEKTUP

Velâyette kendini kusûrlu görmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


223.MEKTUP

Tasavvuf yolunun üstünlüğünü bildirmektedir: 


224.MEKTUP

Edepleri gözetmek, fakre ve isteklere kavuşamamağa sabretmek lâzım olduğu bildirilmektedir:


225.MEKTUP

Bu yolun başında olanlara, sondakilerin hâlleri ihsân olunur. Bunun olgunluk alâmeti olmadığı bildirilmektedir:   


226.MEKTUP

Dünyânın kısa sürdüğü, buna karşılık olan azâbın sonsuz olduğu bildirilmektedir:


227.MEKTUP

Yol göstermek makâmına lâzım olan va’z ve nasîhatları bildirmektedir:


228.MEKTUP

Öğretmek, insanları yetiştirmek için lâzım olan birkaç şeyi bildirmektedir:  


229.MEKTUP

Bu yolun, büyüğümüzün yolu olduğu bildirilmektedir:


230.MEKTUP

Hâsıl olan ile doymayıp, dahâ yüksek şeyleri istemek lâzım olduğu bildirilmektedir:


231.MEKTUP

Yüksek sesle zikrin bid’at olması sebebi açıklanmaktadır:


232.MEKTUP

Dünyânın nasıl olduğu bildirilmektedir:


233.MEKTUP

Birkaç faydalı bilgi verilmektedir:


234.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın kendisi varlıktır. Mahlûkların asılları ise yokluktur. Kendini anlayan, Allahu Teâlâ'yı bilir. Tecellî-i zâtîyi ve Nûr âyetindeki incelikleri bildirmektedir:


235.MEKTUP

Bu yolun büyüklerini sevmek, dünyâ ve âhiret sa’âdetinin sermâyesi olduğu bildirilmektedir:


236.MEKTUP

Ba’zı sırları bildirmektedir:


237.MEKTUP

Sünnet-i seniyyeye yapışmağı istemekte, büyüklerin yolunu övmektedir:


238.MEKTUP

Din kardeşlerinin çoğalmasında iyi ümîtler vardır. Mürîdlerin ma’rifetlere, hâllere kavuşması, pîrlerin gevşekliğine ve ucb'a sebep olmaması bildirilmektedir:


239.MEKTUP

Dostların kusûrları affolunacağı ve istihâre yapmak bildirilmektedir:


240.MEKTUP

Bu yolun sonsuz olduğunu ve kelime-i tevhîdin faydalarından birkaçını bildirmektedir:


241.MEKTUP

Dostlardan çoğunun ilerledikleri bildirilmektedir:


242.MEKTUP

Zikr-i zât ve zikir-i nefy-i isbât bildirilmektedir: 


243.MEKTUP

Tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi terğîb etmektedir (rağbet ettirmektedir):


244.MEKTUP

Hâlinin harâb olduğunu bildiren mektûbuna cevâptır:


245.MEKTUP

Zikri, Fenâ ve Bekâyı ve Ebû Alî Sînâ'yı bildirmektedir: 


246.MEKTUP

Aradığı makâma kavuştuğu ve kemâl ve tekmîl mertebeleri ve zamân zamân olan gevşekliğin sebebi bildirilmektedir: 


247.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın varlığını gösteren, yine kendisi olduğu bildirilmektedir:


248.MEKTUP

Peygambere tâm tâbi’ olanların, onların bütün olgunluklarına kavuşacakları ve hiçbir velînin hiçbir nebî derecesine çıkamayacağı bildirilmektedir:


249.MEKTUP

Gelmiş ve gelecek bütün varlıkların en üstününe uymanın fazîletlerini bildirmektedir:


250.MEKTUP

Tasavvuf yolundaki hâlleri ve haccın şartlarından birinin, yolun tehlikesiz olması olduğu bildirilmektedir:


251.MEKTUP

Dört halîfenin üstünlüklerini ve Ashâb-ı Kirâmın büyüklüğünü bildirmektedir:


252.MEKTUP

Suâllere cevâplar


253.MEKTUP

Tasavvuf yolunu ve beş latîfeyi kısaca bildirmektedir: 


254.MEKTUP

Birkaç suâline cevâptır: 


255.MEKTUP

Sünnet-i seniyyeyi her yere yaymağı ve bid’atleri yok etmek lâzım olduğunu bildirmektedir: 


256.MEKTUP

Kutub ve Kutb-ül-aktâb ve Gavsın ne demek olduğu bildirilmektedir:


257.MEKTUP

Tasavvufu kısaca bildirmektedir:


258.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın yakın olduğunu açıklamaktadır: 


259.MEKTUP

Peygamberler “aleyhimüssalavâtü vetteslîmât” gönderilmesinin fâydaları ve aklın yalnız başına Allahu Teâlâ'yı tanıyamayacağı ve dağda büyümüş ve câhillik zamânında ya’nî Peygamber gönderilmemiş olan zamânlarda yaşamış kâfirlerin ve kâfir memleketlerinde ölen kâfir çocuklarının Âhiret'te ne olacakları ve dünyânın her yerine, meselâ eski hindlilere Peygamberler gelmiş olduğu bildirilmektedir: 


260.MEKTUP

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yolunu ve Velâyet-i evliyâ, Velâyet-i enbiyâ ve Velâyet-i ulyâyı ve insandaki on latîfeyi bildirmektedir:


261.MEKTUP

Namâzın kıymetini ve namâza mahsûs kemâlâtı bildirmektedir: 


262.MEKTUP

Bu yolun bağlayan bağının, muhabbet olduğu bildirilmektedir:


263.MEKTUP

Kâ’be-i Rabbânî hakkındadır ve namâzın ba’zı üstünlükleri bildirilmektedir:


264.MEKTUP

En sonda hayret ve cehâlete varmak lâzım olduğu, keşf ve kerâmetlere güvenilmemesi lâzım olduğu bildirilmektedir: 


265.MEKTUP

Uzlete çekilirken, Müslümanların haklarını gözetmeği elden bırakmamak lâzım olduğu bildirilmektedir:


266.MEKTUP

a) Ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşlerine göre, bazı mesâil-i kelâmiyenin beyanı.. Ki bunlar kendisine keşif ve ilham yolu ile zahir olmuştur: Zan ve vehim yolu ile değil.
b) Felsefecileri, felsefecilere tabi olanları, zındıkları, sofiyeye benzeyen mülhidleri red.
c) Namazla alâkalı bazı meselelerin beyanı.
d) Tarikat-ı Nakşibendiye'nin medhi.
e) Şarkı-çalgı dinlemeyi, raks meclisinde bulunmayı men etmek.
Ve, bu münasebetle bazı hususların beyanı.


267.MEKTUP

Esrâr ve dekâık bildirilmektedir:


268.MEKTUP

Peygamberlere vâris olan âlimlerin kimler olduğu ve gizli bilgilerin neler olduğu bildirilmektedir:


269.MEKTUP

Din düşmanlarını aşağılamak, uydurma putlarını yıkmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


270.MEKTUP

Ba’zı sohbetlerde bulunmak, bir yana çekilip yalnız yaşamaktan dahâ iyi olduğu bildirilmektedir:


271.MEKTUP

Bir rü’yânın ta’bîri bildirilmektedir:


272.MEKTUP

Îmân-ı gaybın îmân-ı şühûdîden üstün olduğu ve tevhîd-i şühûdî ile tevhîd-i vücûdî bildirilmektedir:


273.MEKTUP

Sâlik kendine yol gösterene bağlı olup, başkalarına bakmaması lâzım olduğu ve rü’yâlara kıymet verilmemesi bildirilmektedir: 


274.MEKTUP

Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lâzım olduğu bildirilmektedir:


275.MEKTUP

Kabûl edilip edilmediği suâline cevâp vermekte ve İslâmiyyet bilgilerini yaymak lâzım olduğunu bildirmektedir:


276.MEKTUP

Kur’ân-ı kerîmdeki muhkem ve müteşâbih olan âyet-i kerîmeleri bildirmektedir: 


277.MEKTUP

"İlm-el-yakîn", "Ayn-el-yakîn" ve "Hakk-el-yakîn" bildirilmektedir: 


278.MEKTUP

Herkese, i’tikâdı düzelttikten ve işlerini islâmiyyete uydurduktan sonra, kalbin selamette olmasına çalışmak lâzım olduğu bildirilmektedir:


279.MEKTUP

Kendisinin tasavvuf yoluna girmek ve Muhammed Bâkîbillah hazretlerinin “kuddise sirruh” sohbet ve hizmetinde bulunmak ni’metine sebep olduğu için, ona şükür etmekte, bu arada Allahu Teâlâ'nın, kendilerine verdiği ni’metleri bildirmektedir: 


280.MEKTUP

Bu büyükleri sevmenin bütün sa’âdetlerin sermâyesi olduğu bildirilmektedir: 


281.MEKTUP

Silsile-i Aliyye-i Sıddîkiyyeye bağlanmaya şükür etmekte, bu yolu övmektedir:


282.MEKTUP

Hızır “aleyhisselâm” ve İlyâs “aleyhisselâm” ile buluşmağı bildirmektedir: 


283.MEKTUP

Resûlullah'ın mi’râc gecesinde Allahu Teâlâ'yı görmesinin dünyâda olmayıp Âhirette olduğu bildirilmektedir:


284.MEKTUP

Hâller, vecdler, Âlem-i emre bağlı şeylerdir. Bunları bilmek Âlem-i halk ile olur. Bu mektûpta bildirilenler, eski ma’rifetlerdir. Bunların yenisi büyük oğluna yazdığı mektûpta bildirilmiştir: 


285.MEKTUP

Semâ’, raks ve vecd üzerinde bilgi vermekte, rûhtan açıklama yapmaktadır: 


286.MEKTUP

Kur’ân-ı Kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılan doğru i’tikâdın, Ehl-i sünnet i’tikâdı olduğu bildirilmektedir: 


287.MEKTUP

Cezbe ve sülûk ve bunların ma’rifetleri bildirilmektedir: 


288.MEKTUP

Nâfile namâzları cemâ’at ile kılmak câiz olmadığı bildirilmektedir:


289.MEKTUP

Kazâ ve kaderin ince bilgilerini anlatmaktadır: 


290.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine başlangıçta ihsân etmiş olduğu yolu bildirmektedir:


291.MEKTUP

Tevhîd-i vücûdî ve tevhîd-i şühûdî mertebeleri bildirilmektedir:


292.MEKTUP

Tasavvuf yolcusuna lâzım olan edepler ve onların birkaç şüphelerinin giderilmesi bildirilmektedir: 


293.MEKTUP

"Allahu Teâlâ ile öyle bir vaktim vardır ki..." hadîs-i şerîftir. Ebû Zer-i Gıfârî de böyle söylemiştir. Niçin söylemiştir? Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, "Bütün Evliyânın ensesine basıyorum" demiştir. Bu sözün ne demek olduğu bildirilmektedir:


294.MEKTUP

Allahu Teâlâ'nın sekiz sıfatını ve Peygamberlerin ve bütün insanların mebde-i te’ayyünlerini ve tecellîleri bildirmektedir:


295.MEKTUP

"Nazar ber Kadem" ve "Sefer der Vatan" ve "Halvet der Encümen" bu yolun temel bilgilerinden olduğu bildirilmektedir:


296.MEKTUP

Hak Teâlâ'nın sıfatlarının basît olduğunu, eşyâya bağlanmakla değişmediklerini bildirmektedir: 


297.MEKTUP

Hak Teâlâ'nın ihâtasını ve sereyânını açıklamaktadır: 


298.MEKTUP

Nihâyete kavuşmayı kısaca bildirmektedir: 


299.MEKTUP

Başa gelen sıkıntıya sabır dilemekte, tâ’ûndan ölmenin kıymetini ve tâ’ûn olan yerden kaçmanın günâh olduğunu bildirmektedir:


300.MEKTUP

Derin, ince bilgileri ve şaşılacak ma’rifetleri ve "Kabe-kavseyn ev-ednâ" makâmını bildirmektedir:


301.MEKTUP

Kurb-u nübüvvet, kurb-ü velâyet, kurb-u nübüvvete ulaştıran yollar.


302.MEKTUP

a) Üç velâyetin farkı..
b) Nübüvvetin velâyetten daha faziletli olduğu..
c) Nübüvvet makamının bazı hususiyetleri.. Ve bunlara münasip bazı bilgiler.


303.MEKTUP

Ezan kelimelerinin manaları..


304.MEKTUP

a) Kur'an ayetlerinin pek çoğunda; cennete girme vaadinin şartı bulunan salih ameller.
b) Şükür eda etmek..
c) Namazın bazı manaları ve sırları..


305.MEKTUP

a) Namazın sırları..
b) Avam müptedi ile, müntehinin kıldığı namaz arasındaki fark..


306.MEKTUP

a) Büyük Mahdumzade Hace Muhammed Sadık'ın menkıbeleri, kemalâtı ve en küçük mahdumlar Hacı Muhammed Ferruh ve Muhammed İsa..
b) Velâyet erbabının fenası ve kurb-ü nübüvvette ona ihtiyaç olmadığı.. Ve., bunlara münasip bazı hususlar.


307.MEKTUP

– «Allah noksan sıfatlardan münezzehtir: ona hamd olsun..» (Sübhanellahi ve bihamdihi). Manasına gelen kelime-i tayyibenin açıklaması.. Bu münasebetle bazı hususların beyanı..


308.MEKTUP

Resulullah (s.a.) Efendimizin şu manaya gelen Hadis-i Şerifi üzerinedir:
– «İki kelime var ki dile kolay, mizanda ağır, Rahman'a sevimli gelir. Şudur:
– Allah sübhandır. Ona hamd olsun. Azim Allah Sübhanır. (Sübhan Allahi ve bi hamdihi sübhan Allah il azim)»


309.MEKTUP

– «Hesaba çekilmeden önce hesaplaşınız.» Hadis-i şerifindeki mana icabı olmak, geceli gündüzlü hesaplaşmak beyanı..


310.MEKTUP

Bu makama taalluk eden sırlarla imanın camiiyet durumu beyanındadır. Bu münasebetle bazı hususlar.


311.MEKTUP

Huruf-u mukattaatla alâkalı varidattan hakikatlar, derin sırlar beyanındadır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bulunan müteşabihattan olup remz ve işaret yollu rasihun ulemanın onlara ıttılaı vardır.


312.MEKTUP

Bazı sualine cevaptır. Bu cümleden olarak, Hanefî Mezhebine göre, teşehhüdde işaret parmağının kaldırılmasının tahkiki sorulmuştur.


313.MEKTUP

a) Kendisine sorulan yedi suâlin cevabı.
b) Bu mektupla BİRİNCİ CİLT tamam olmuştur. Şunun için ki: Bunun adedi enbiya ü mürselinin adedine ve ashab-ı bedrin adedine uygun düşmüştür.
c) Basılı eserde bu mektubun sonuna (burada ise Mukaddime kısmına), Mahmudzade'nin arzuhalleri eklenmiştir. Şunun için ki: Onu okuyanlar, kendisinin ruhuna Fatiha kıraat edip hayır duâ ile analar.


Birinci cildin sonu


314.MEKTUP

a) Vahdet-i Vücud meselesi üzerine Muhyiddin b. Arabî’nin tuttuğu yolun beyanı..
b) Bu hususta Hazret-i Şeyhimizin tutumu.. Allah ona selâmet ihsan eylesin..


315.MEKTUP

Yüce Mukaddes Hakkın zat mertebesi ile sıfatlarının mertebesi, vücud ve vücub itibarının üstündedir.


316.MEKTUP

a) Afakın ve enfüsün muamelesi, zılâl dairesine dahil olduğunun beyanı.
b) Velâyet-i suğranın ve kübranın beyanı.
c) Nübüvvet kemalâtı.
d) Bazı sofiyeye zuhur eden efal tecellisinin hakikati.
Ki o: Yüce Hakkın fiil zillidir; onun aynı olan fiili değildir.


317.MEKTUP

a) İlmel-yakin, aynel-yakin ve hakkal-yakin beyanındadır.
b) Bu ilimlerin sahibi, Müceddid-i elf-i sani olduğunun beyanıdır.


318.MEKTUP

a) Kendi varlıklarında husul bulmaları.
b) Sübhan Hakkın Zatı ile kıyamları. Her iki itibar da hariçte temeyyüz etmektedir.


319.MEKTUP

Bazı derin sırlar beyanındadır. Bundan, Resulullah (s.a.v.) Efendimizin, Millet-i İbrahim'e (İbrahim Peygamberin yoluna) ittiba etmeye memur olmasının manası anlaşılacaktır.


320.MEKTUP

Şu beş mertebe hakkındadır: Muhibbiyet, mahbubiyet, muhabbet, hübb, rıza ve bunların üstünde bir başka mertebe. Bunlardan her birinin hususiyeti, peygamberlerden bir peygambere verildiği.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


321.MEKTUP

Ehass-ı havas, avam, mutavassıt (hasların hası, âvam, orta derecedeki) zümrelerin imanları arasındaki fark.


322.MEKTUP

a) "LA İLAHE İLLALLAH" kelime-i tayyibesinin faziletlerini beyan.
b) Tenzih makamının tahkiki.
c) Gaye iman, muamele akrabiyet (pek yakınlık) derecesine varınca tahakkuk eder. Bu muamele dahi vehim ve hayal kavramı dışındadır.


323.MEKTUP

Arşın üstündeki zuhur hariç; hiçbir zuhur, zılliyet şaibesi olmadan olmaz.
Bir kalb dahi, nihayet derecesine vardığı zaman, arşın nurlarından bir lema alır.


324.MEKTUP

a) "Allah yerin ve semaların nurudur" (24/35) âyetinin tevilli manası.
b) İnsan kemalâtının bazı hususiyetleri ile, onun arza bağlı faziletleri. Ve buna münasip bazı hususlar.


325.MEKTUP

Asi için müşahid olan melek, insanın şühudu dahi enfüste olmasına rağmen, o devlet bunda bir cüz gibidir. Beka dahi onun üzerine terettüb etmiştir.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


326.MEKTUP

a) Bir mektubuna cevap..
b) Zahir ulemanın nasibi, sofiye-i aliyyenin nasibi, enbiyanın varisleri olan rasihun ulemanın nasibi beyanındadır. Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


327.MEKTUP

a) Makam sahibinin mutlaka ilim sahibi olması gerekli midir, değil midir?
b) Hallere muttali olmamanın sebebi.


328.MEKTUP

Kurban Bayramı hutbesinde, Hulefa-ı Raşidin'in isimlerini okumayı terk eden hatibin zemmi ile, onları dinleyenleri de ayıplamak.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


329.MEKTUP

a) Bazı suallere cevap..
b) Küçük berzahın bazı acaip, garaip hallerini beyan.
c) Taun ile ölümün fazileti.


330.MEKTUP

a) Bu alemin musibetleri, her ne kadar zahirde yara ise de, hakikatte onlar merhemdir; terakkiye sebeb olurlar.
b) Taun hastalığından ölmenin fazileti.
Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı.


331.MEKTUP

Zahir ulemasının nasibi, rasihun ulemanın nasibi ve sofiyyenin nasibi beyanındadır: Bu arada sorulan bir sorunun cevabı.


332.MEKTUP

Sünnet-i seniyyeye ittiba etmeye teşvik ve beğenilmeyen bid'atları irtikâb etmekten (işlemekten) sakındırmak.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


333.MEKTUP

Namazın faziletleri, tadil-i erkâna riayete teşvik, şartlarını edeplerini nasıl uygun olursa öyle ikmal etmek.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


334.MEKTUP

– «Beni ne yerim, ne de semam aldı; bir mümin kulumun kalbi beni alır..»
Manasına gelen kudsî hadiste beyan edilen kalbden murad, o et parçasıdır. Bazı meşayihin vüs'atından (genişliğinden) haber verdiği hakikat-ı camia değildir.


335.MEKTUP

a) Allah selâmet versin: Hazret-i Şeyhin bereketi ile, Serhend beldesinin pek çok beldeler üzerine şerefli oluşu ve fazileti..
b) Onun sakin olduğu beldede, sıfat tozu düşmeyen bir nurun müşahedesi..
c) Bu yerin, Mahdum-u Azam merhum Hâce Muhammed Sadık'ın medfun (gömülü) bulunduğu yer oluşu.. Sırrı mukaddes olsun.


336.MEKTUP

a) İşin umdesi, sünnet-i seniyyeye ittiba edip beğenilmeyen bid'attan kaçınmaktır.
b) Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'nin diğer silsilelere nisbetle üstün meziyeti, ancak Sahib-i Şeriat Resulullah'a ittiba sebebi iledir. Ona ve âline salât, selâm ve tahiyyet.
c) Azimetle amel etmek.
d) Bu Tarikat-ı Aliyyeyi övmek.


337.MEKTUP

Kabz ve bast, celâl ve cemal.


338.MEKTUP

Şeriat-ı garraya göre zuhur eden her amel, zikre dahildir.


339.MEKTUP

Çocuklara ELİF BA okutur gibi zikir telkini.


340.MEKTUP

Şeyh Abdülaziz Confori'nin şeklerine cevap.


341.MEKTUP

Hazret-i Adem'in çamuru ve onun yoğrulmasında meleklerin hizmet dahli ve bunun dışında bazı suallere cevap mahiyetindedir.


342.MEKTUP

Bu dünya hayâtında en faziletli metaın gam ve hüzün olduğu... Bu sofranın en güzel nimeti ise elem ve musibettir...


343.MEKTUP

Şu iki sualin cevabıdır:
a) Rabıta bağının devamı..
b) Meşguliyette fütur..


344.MEKTUP

Vaaz ve nasihattir.


345.MEKTUP

Gönül birliğinin olmayışından şikâyette bulunan Mirza Kılıcullah'ın yazdığı arzuhalin cevabıdır.


346.MEKTUP

a) Sevenin nazarında; sevilen, her halde sevilendir. Ondan ise elem sudur etsin; isterse nimet.. Hatta, elem, pek az kimselerin nazarında, nimetten daha çok sevginin artmasını icab ettirir.
b) Hamd etmenin, şükür etmek üzerine meziyetli oluşu.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


347.MEKTUP

Hallerin tevarüdü (vârid olması, arka arkaya gelmesi) beyanındadır.


348.MEKTUP

Tevhid ve Aynel-yakin sualine cevap mahiyetindedir.


349.MEKTUP

a) İmamet bahsi..
b) Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebinin hakikati ve onların muhalifleri. Eh!-i sünnet'in ifrat ve tefritten uzak olduğu ki, bunun birini Rafıziler, diğerini de Hariciler tercih etmiştir.
c) Resulullahın ehl-i beytinin medhi, Allahu Taala ona ve âline salât ve selâm eylesin.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


350.MEKTUP

"LA İLAHE İLLALLAH", kelime-i tayyibesinin faziletleri beyanındadır.


351.MEKTUP

Ehlullah her ne kadar dünyaya, zahirde tutunup esbabına teşebbüs etseler dahi, onların batınının dünya ile hardal tanesi kadar dahi alâkası yoktur.


352.MEKTUP

Ashab-ı Yemin, Ashab-ı Şimal ve Sabikun beyanındadır.


353.MEKTUP

Hicapların açılması, şühud itibarı ile olup vücud itibarı ile değildir.


354.MEKTUP

Nihayetin nihayeti mertebelerine çıkınca; bu makamın her mertebesinden bir zerre, imkân dairesinin tamamından kat kat daha zahir olur.


355.MEKTUP

a) Sofiyenin, seyri (manevi yolculuğu) enfüs ve afaka hasretmesi.
b) Bu seyirde, manen tahliye ve düzen isbatları.
c) Anlatılan manayı Kuddise Sırruhun men etmesi ve nihayetin nihayetini, enfüsün ve afakın (maddenin ve mananın) ötesinde Allah'ın inayet ile isbatı.


356.MEKTUP

a) Hazret-i Hak şanında salike müyesser olan, vicdanın kendisi değil; vicdan zevkidir.
b) Bu tarikat-ı Aliyyenin hususiyetleri esasında sayılan, nihayetin bidayete derc edilmesi manasının tahkiki.
c) Sair tarikatlara nazaran bu Tarikat-ı Aliyyenin daha faziletli olduğu. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


357.MEKTUP

a) Vahdet-i vücud ve onun şer'i ilimlere tatbiki sorusuna cevap.
b) "Allah bir kulu severse..."
Manasına gelen hadis-i şerif üzerine sorulan soruya cevap.


358.MEKTUP

Âlemin tamamı, vacibiyet isimlerinin ve sıfatlarının tecelligâhlarıdır; zatın değil. Zira mümkinin zattan yana bir nasibi yoktur. Şunun için ki: Mümkinin kendi kendine kıyamı yoktur; hepsi araz olup cevheriyetten yana hiçbir koku almamıştır.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı. 


359.MEKTUP

a) Kelime-i tayyibenin (LA İLAHE İLLALLAH) faziletleri beyanında olup o mübarek kelime tarikatı, hakikati, şeriatı tazammun etmektedir.
b) Nübüvvet kemalâtı yanında, velayet kemalâtının bir değeri olmadığının beyanı.
c) Velayete mutlaka şeriatın lâzım olduğunun beyanı. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


360.MEKTUP

Nasihat ve tembihtir.


361.MEKTUP

Rıza makamına rağbet ettirmek.


362.MEKTUP

Mâsivayı unutmak, bu tarikatta ilk adımdır. Çalışmak lâzımdır ki bu hususta kusur vaki olmaya.


363.MEKTUP

a) Şeriatın bir sureti, bir de hakikati vardır; iptidada ve intihada (önünde sonunda) mutlaka şeriat lâzımdır.
b) Nübüvvet mertebesinde kalbin temkini, nefsin itminanı, kalıbın itidali.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


364.MEKTUP

Sübhan Hakkın beşer ile kelâmı.


365.MEKTUP

Bu Taife-i Aliyyenin tarikatına terğib (rağbet ettirme).


366.MEKTUP

Şu manada sorulan bir sualin cevabıdır: "Allahu Teala’ya ibadet ettiğim zaman, nefse istiğna hâsıl oluyor; benden bir hata veya şeriat hilafı bir şey sudur etse, nedamet ve inkisar zahir oluyor."


367.MEKTUP

Resulullah (s.a.v.) Efendimize mutabaatın dereceleri ve mertebeleri vardır ve bunlar yedidir. Her derecenin dahi tafsilli beyanı yapılmaktadır.
Ve bu münasebetle bazı hususların da beyanı.


368.MEKTUP

a) Kur'an-ı Kerim'in tümden şer'i hükümleri cami olduğunun beyanı.
b) İmâm-ı Azam Hazretlerinin menkıbeleri.
c) Bu işin aslı şeriat olduğunun beyanı.
d) Sofiye-yi aliyyenin medhi.
Ve bunlara münasip bazı hususlar.


369.MEKTUP

İrfan sahibinin muamelesi öyle bir mertebeye ulaşır ki; ona nisbetle diğerlerinin seyyiatı hasenat olur.


370.MEKTUP

Yüce Hakkın Zikri, Hayrü'l-beşer Resulullah (s.a.v.) Efendimize salâvat okumaktan evlâdır. Şu şartla ki: Zikir kabule şayan ve iktida edilen bir şeyhten alınmış ola.


371.MEKTUP

a) Âlem-i misal sorusuna cevap..
b) Tenâsuha kail olan bir cemaatın reddi..
c) Kûmun ve büruz..
Ve.. bu münasebetle bazı hususların beyanı..


372.MEKTUP

Makul, mevhum, mekşuf, meşhudun tümü siva sınıfına dâhildir.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


373.MEKTUP

Dizgini, dinin fuzuli şeylerinden çekip dinen yapılması zaruri işleri ile meşgul olmanın lüzumu.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


374.MEKTUP

a) Taziyet ve nasihat.
b) Mevlâna Hasan'ın dahi onlara halka reisi edilmesi. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


375.MEKTUP

İnsan tab'an medenidir; medeni olmak üzere yaratılmıştır. Kendi cinsi ile iyi geçinmeye muhtaçtır. İnsanın iyiliği dahi bu ihtiyaçtan belli olur.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı..


376.MEKTUP

Kendi şeyhi hayatta iken, bir talip, yüce Hakkı talep babında bir başka şeyhin yanına gitmesi caiz olur mu?


377.MEKTUP

Hallerin televvününden, düşük dünya emelleri için yerine gelmeyişinden dolayı gönlü daraltmamak gerek.


378.MEKTUP

Yararı olmayan işlerle meşgul olmaktan sakındırmak.


379.MEKTUP

Tevbe, verâ, takva ve bunlara münasip şeyler beyanındadır.


380.MEKTUP

a) İslâm'ın beş erkânı ile beraber, ehl-i sünnet vel-cemaat akidesinin beyanı.
b) Hak kelimeyi duyurmaya teşvik. Yani zamanın sultanına duyurmaya.


381.MEKTUP

a) Amud-u Nurani.
b) Şark tarafından doğan kuyruklu yıldız.
c) Kıyamet alâmetleri ve kıyametin kopma şartlan. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


382.MEKTUP

a) Namazda tadil-i erkân ve safların düzeltilmesi.
b) Küffarla muharebeye giderken, niyetin düzeltilmesi...
c) Teheccüd namazını emretmek.
d) Yenenlere dikkat etmek.


383.MEKTUP

Kâbe-i muazzama ile alâkalı hakikatların ve sırların beyanı. İnsanda arşın numunesi olduğu gibi, Kabe'nin dahi onda numunesi vardır.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


384.MEKTUP

Kelime-i tevhid üzerinedir.


385.MEKTUP

a) Allah'ın Mukaddes Beytinin muamelesi; tecillerin, zuhurların, hatta arşa bağlı zuhurların dahi üstündedir.
b) Kabe'nin hakikatına girmek ve ona vasıl olmak.
c) Kâbe-i Muazzama'nın dışını ziyarete suretin iştiyakı.


386.MEKTUP

İnsan-ı kâmilin zahir ve batınının beyanı.


387.MEKTUP

a) Allah-ü Teâla'nın buyurduğu:
– «Onlardan bazısı, nefsine zulmedendir..» (35/32) Manasına gelen âyet-i kerimenin tevili.. (Yorumu.)
b) Allah-ü Teâla'nın buyurduğu:
– «Biz, emaneti yere ve semalara arz ettik..» (31/ 72)
Mealini taşıyan âyet-i kerimenin beyanı..
c) İnsanın hilâfeti.. Bunun muamelesi o dereceye ulaşır ki, bütün eşyanın kayyumu olur.
– «Nefsine zulmeden..» (35/32) Manası bunun için kullanılmıştır.
– «M u k t e s i d mutedil..» (33/72) Lafzından dahi, halil ve nedim tabirleri anlaşılır..
– «S a b ı k ..» (35/32)
Lafzından dahi muhib ve mahbub (seven ve sevilen) manaları çıkar ki; bunların halka başı Muhammed Resûlullah'tır. Allah-ü Teâla, ona salât ve selâm eylesin.


388.MEKTUP

Mihnetler, beliyyeler, dostların hatalarına kefarettir. Tazarru edip yalvararak, Allahu Teala'dan af ve afiyet dilemek gerek.


389.MEKTUP

a) Halk alemi ile emir alemi arasında bir berzah durumunda olan Arş'ın hakikatinin beyanı. Onda, her ikisinden de vasıf bulunduğu, amma ne yer, ne de semâ cinsinden olduğu.
b) Kürsi'nin beyânı ve vüs'ati (genişliği).


390.MEKTUP

Sofiyenin bazı cümlelerine birçok yönlü, itirazları havi olarak yazılan mektubun cevabı. Ayrıca, o mektuba yazılan sorulara cevap.


391.MEKTUP

Bu taife-i aliyyeye olan muhabbet, onlara karşı ihlâs; fenafillaha ve bekabillaha vesiledir. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı..


392.MEKTUP

Küfr-ü hakikiden îraz, hakiki İslâm'a ikbal manalarını ihtiva eden mektuba cevaptır.


393.MEKTUP

Aynü'l-kuzat'ın Temhidat aldı eserinde söylediği:
"O ki, siz İlâh olarak bilirsiniz, bize göre Muhammed (s.a.v.) olmaktadır. O ki, siz Muhammed (sav) olarak bilirsiniz, bize göre yüce Sultan İlâh'tır" cümlesinin açıklanması.


394.MEKTUP

Nasihatler ve düşük dünya müzahrafatına aldanmaktan sakındırmak.


395.MEKTUP

Düşük dünyadan sakındırmak ve şeriat-ı garraya uymaya teşvik.


396.MEKTUP

Bu taife-i aliyyeyi sevmek, bütün saadetlerin sermayesi olduğunun beyanı.


397.MEKTUP

Mektuplaşmak...


398.MEKTUP

Şeyh Meyan Abdülhayy hakkındadır.


399.MEKTUP

Bir mektubun cevabıdır.


400.MEKTUP

Nasihatler...


401.MEKTUP

Kazaya rıza beyanıdır.


402.MEKTUP

Nasihattir...


403.MEKTUP

Bir şahsı tavsiye.


404.MEKTUP

"İki yayın birleşimi veya daha da yakın" (53/9) mealine gelen ayet-i kerimedeki sırların beyanıdır.


405.MEKTUP

a) Velayet, ilâhî yakınlıktan ibarettir; harika işler ve kerametler, onun şartı değildir,
b) Sultanlara saygı secdesinin hükmünü beyan..


406.MEKTUP

a) Halk ve emir âleminden her bir latifenin bir zahiri, bir de batını olduğunun beyanı. Bu batının dahi, irfan sahibinin kayyumu olan isme katılması..
b) İrfan sahibinin, kalbe nüzul vaktinde zahir ve batın olarak kulları davete müteveccih olduğu.


407.MEKTUP

a) Fenanın ve bekanın hakikati.
b) Âdem’in (yokluğun) irfan sahibinin hakikatinden ve suretinden ayrılması.
c) Mücaveret nisbetinin tekmili.


408.MEKTUP

Küfr-ü hakiki sualine cevap.


409.MEKTUP

Resulullah (sav) Efendimizi, maraz-ı mevtinde, bazı şeyler yazması için istediği kâğıdın verilmesine Hazret-i Ömer'in (ra) engel olmasının halli.


410.MEKTUP

Velâyet-i Muhammediye ve Velâyet-i İbrahimiye bahsi. Bu mana altıncı mektupta vardır; burada o meselenin halli talebine bir cevaptır.


411.MEKTUP

Kurb, maiyet (yakınlık, beraberlik) sırrı ve Seylan'la ilgili bazı haller beyanındadır.


412.MEKTUP

Salikin halleri beyanında değişik sorulara cevaptır.


413.MEKTUP

Yüce Sultan Vacib Teala'nın; zat, sıfat ve fiillerin akrebiyeti (pek yakınlığı) hakkında sorulan suale cevaptır.


414.MEKTUP

Öğütler, halktan kesilip yüce Sübhan Cenab-ı Hakka iltica.


415.MEKTUP

"LA İLAHE İLLALLAH" (Allah'tan başka ilâh yoktur) kelime-i tayyibesinin manası.


416.MEKTUP

"Ona ancak, pek temiz olanlar el sürebilir" (56/79), mealine gelen ayet-i kerimenin beyanı.


417.MEKTUP

Hazret-i Şeyhimize has bazı hallerin, zevklerin beyanı.. Sayesi eksik olmasın.


418.MEKTUP

Mahbub Zatın elemi ve celâli, nimetinden ve cemalinden daha sevimlidir.


419.MEKTUP

Halkın ezasına tahammül etmeye teşvik.


420.MEKTUP

Gaybin asaleti, şühudun zılliyeti.


421.MEKTUP

"Resul, size ne verdiyse alın; neyi size yasak ettiyse, ondan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Çünkü, Allah'ın azabı çetindir." (59/7), mealine gelen ayet-i kerimenin beyanı hakkındadır.


422.MEKTUP

"Kullarım, sana benden sorarlarsa..." (2/186), mealine gelen ayet-i kerimenin tefsiri.


423.MEKTUP

a) Emir ve halk âleminin cüzlerinden bir araya gelen insan camiiyetinin beyanı.
b) İnsan kalbinin Arş-ı Mecid'e tercihi..


424.MEKTUP

Namazda, tazarru, zikir, Kur'an okumak ve kunutu uzatmanın faydaları.


425.MEKTUP

a) Sahib-i Şeriat-ı Garra Resulullah'a mutabaat. Ona ve âline salât ve selâm.
b) Tarikat şeyhine mutabaat.


426.MEKTUP

Vacibü'l-vücud Teâlâ'nın varlığından sorulan suale cevaptır.


427.MEKTUP

Sevenin nazarında, sevilenin elem lezzeti, nimet lezzetinden daha leziz ve daha güzeldir.


428.MEKTUP

Salikin kendi hallerine muttali olmayışı ve bunları müridlerin aynalarında müşahede etmenin beyanı.


429.MEKTUP

Akaid-i diniye beyanında olup, şer'i ibadetlere teşviktir.


430.MEKTUP

a) Yüce Hakkın mâsivası ile taallukun olmaması,
b) Yüce Hak talipleri ile sohbete teşvik.


431.MEKTUP

Hak Teâlâ'nın kazasına (hükmüne) razı olup sabretmek.


432.MEKTUP

a) Üstün gayret sahibi olmaya teşvik..
b) Bütün nimetleri şeyhinden görmek..


433.MEKTUP

a) Yüce Hakka işaret olan zamirlere dair sorular..
c) Yüce Sultan ihsanı bol Hakkın zatını bilmesi..


434.MEKTUP

Müşriklerin necasetinden murad, onların batini habasetleri ve kötü itikadları olduğu; görülen necisin aynı olmadığı.


435.MEKTUP

a) Allah-ü Teâlâ'nın, peygamberlerin aracılığı ile zatından ve sıfatlarından haber verdiğinin beyanı..
b) Aklın medhali bulunmayan rızaya uygun olan ve olmayan amellerin beyanı..


436.MEKTUP

Resulullah (sav) Efendimizin ashabının menkıbeleri, aralarında merhamet ve şefkatleri.


437.MEKTUP

Namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, zikirden hâsıl olan mertebelerin yükselmesi ve güzel neticelerin beyanı.


438.MEKTUP

Sübhan Hakkın sıfatları beyanındadır.


439.MEKTUP

a) Kula lâyık olan; kendi muradlarından tamamen çıkıp yüce Sübhan Hakkın muradı üzere bulunmasıdır.
b) Zati ve arızi hastalık beyanı,


440.MEKTUP

Ölülerin ruhları namına sadaka vermeyenin keyfiyeti.


441.MEKTUP

Kur'an ayetlerinden bazı kudsi kelimeleri anlamak beyanındadır.


442.MEKTUP

Asıllar mertebelerine ve ibadetler mertebelerine yükselmek beyanındadır.


443.MEKTUP

Ruhlar alemi, misal alemi ve cesetler aleminin tahkiki.


444.MEKTUP

a) Hatıratın (gönüle gelenlerin) çokluğu, vuslat sebeplerinden olması, ancak tecelli miktarına göredir cümlesinin beyanı.
b) Kesret-i vehmiye hakikatinin tahkiki.
Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


445.MEKTUP

Şeyh Şerafeddin Yahya Müniri tarafından söylenen şu cümlenin tahkiki:
– Salik kâfir olmadıkça, kardeşinin başını kesmedikçe, anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.


446.MEKTUP

Nasihat...


447.MEKTUP

Taziye, nasihat, gençliği ganimet bilmek.


448.MEKTUP

Kabir azabını inkâr edenlerin şüphelerini kaldırmak.


449.MEKTUP

Cemil-i Mutlak zattan her ne sudur eder ise, o mutlaka cemildir.


450.MEKTUP

a) "Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılacaktır" manasına gelen hadis-i şerifi üzerine sorulan suale cevaptır,
b) Erbab-ı Fakrin derecesi.


451.MEKTUP

Tabileri ile hac seferi müşaveresine cevap.


452.MEKTUP

Sofiye için hasıl olan ilme'l-yakin ile akıl erbabı için meydana gelen ilme'l-yakin.


453.MEKTUP

Kadınlar için zaruri olan nasihatlar.


454.MEKTUP

Bir manada müjde.


455.MEKTUP

Zaman Sultanı ile mahfilinde vaki olan konuşmanın beyanı.


456.MEKTUP

Uhrevi rüyeti inkâr edenlerin şüphelerini atmak hakkındadır.


457.MEKTUP

Mü'min kalbinin yüce şanı beyanında olup ona eziyetten men hakkındadır.


458.MEKTUP

Uruc ve nüzul beyanındadır.


459.MEKTUP

a) Duanın sırları,
b) Ulemayı ve sulahayı medhetmek.


460.MEKTUP

a) Allahu Teala'nın pek yakın oluşunun sırrı.
b) Huzuri ilimle, künh-ü zatın inkişafı beyanı.


461.MEKTUP

İrfan sahibinin kendisine olan huzûri ilmi, yüce Hakka taalluk eder.


462.MEKTUP

Rasihun ulemanın istidlali ile zahir erbabının eserden müessire istidlali arasındaki farkın beyanı.


463.MEKTUP

Kalbin tasdiki ile yakini arasındaki fark.


464.MEKTUP

a) Kalbin ve nefsin fenası.
b) Husuli ve huzuri ilmin zevali.


465.MEKTUP

Aynın ve eserin, vücud ve şühud olarak zevali.


466.MEKTUP

a) Şer'i Mübine ittiba.
b) Din düşmanları ile muharebe.


467.MEKTUP

Fakr halinden gınaya dönmenin zemmi.


468.MEKTUP

a) Geçen sohbetleri kaçırmaya esef etmek.
b) Yeni yeni sırlara ima.
Bu münasebetle bazı hususların beyanı.


469.MEKTUP

a) Bu alemin sonradan yaratıldığının beyanı.
b) Akl-ı faale tapanları red.


470.MEKTUP

Mümkinatın yaratılması ve vücudu, vehim mertebesinde olduğunun beyanı.


471.MEKTUP

Günlük hadiseleri, yüce Allah'ın iradesine bırakıp onunla lezzet almak.


472.MEKTUP

a) İnsanın zatının ademiyeti (yokluğu),
b) Onun zatının, nefs-i natıka olduğu,
c) Nefsin ve kalbin fenası,
d) İlm-i husuli'nin zevali.


473.MEKTUP

İrfan sahibinin rüyeti, (bakması, görmesi) bazı mazharlarda, bazı zamanlarda, kendisine yükselme sebebi olur.


474.MEKTUP

Zati ademine binaen, insandan vücudi fenânın gitmesi veya olmaması.


475.MEKTUP

Allahu Teala için olan maiyet, kurb ve ihatanın sırrını keşif ve bunları Kur'an-ı Kerim'in mücmel ve müteşabih manalarına vermek.


476.MEKTUP

a) Vacibü'l-Vücud Sübhan'ın vücud tahkiki ile tam manası ile fenâ; aynın ve eserin zevaline bağlı olduğunun beyanı.
b) Mümkinden ademin zevali, sübutun bekası ve yükselişleri.


477.MEKTUP

İrfan sahibinin sıfatlarından her bir sıfat; latifelerinden her bir latife; zatının bekasından sonra; zatının külliyeti unvanı ile zuhur eder.


478.MEKTUP

"Mecaz hakikatin köprüsüdür..." cümlesinin ifade ettiği mana üzerine sorulan soruya cevaptır.


479.MEKTUP

a) Kâmil hakikatinin beyanı.
b) Hazret-i Şeyhimizin keşifleri ile Sahibü'l-Fütuhat Muhyiddin b. Arabi'nin keşifleri arasındaki fark.


480.MEKTUP

Alemin zuhura geldiği vehim mertebesinin tahkiki. Ve bu münasebetle bazı hususların beyanı.


481.MEKTUP

a) Şeriata tutunmaya teşvik.
b) Gönül birliği erbabı ile sohbet.


482.MEKTUP

Gönül birliği erbabı ile sohbet etmeye teşvik. 


483.MEKTUP

Mevhum olan âlemin incelikleri ile alemin yaratıcısı olan hakiki mevcud arasındaki incelikleri ayırd etmek.


484.MEKTUP

a) Askerlik telvinatının erbab-ı cemiyete temkin olduğunun beyanı..
b) Bu arada mevlid okunmasına dair sorusuna cevap.


485.MEKTUP

İlmin üstünde bulunan hayat sıfatının sırlarıdır. İlim, sıfat-ı zâideden olduğu gibi, bu hayat sıfatı da, şuun-u gayr-ı zâidedendir.


486.MEKTUP

a) Sahib'ül-Füsus'un (Muhyiddin b. Arabi'nin) zat tecellisi beyanındaki kelâma şerh..
b) Hazret-i Şeyhimize has görüşün tahkiki.. (Bu mektup. Arabi üslupla yazılmış amma, tam değildir; bundan sonraki mektupla tamam olacaktır.)


487.MEKTUP

Yüce Sübhan Allah'ın ef'al tecellisi, sıfat tecellisi, zat tecellisinin beyanı.
(Bu mektup, bundan önceki mektubun devamı ve tamamlayıcısı gibidir)


488.MEKTUP

İlim (makamı...) şanı,
– Sırf Nur olarak, tabir edilen mukaddes mertebe onun üstündedir.


489.MEKTUP

a) Kur'an-ı Mecid'in sırları.
b) Aczin ve marifetin inceliklerini beyan..
c) Namazın hakikati.
d) Kelime-i tayyibe.


490.MEKTUP

Asker semerelerinin zikri ile, onlara şefkat ve onlara iştiyak.


491.MEKTUP

a) Mevhube-i lâkeyfiye olan arifin zatının sırları,
b) Zat tecellisinin tahkiki.
c) Uhrevi rüyet... (Ahirette Allahu Teala'yı görmek)
Bu münasebetle bazı hususların beyânı.


492.MEKTUP

Eşyayı, irfan sahibinin mevhub zatına istinad ettirmek.


493.MEKTUP

Rüya tabiri.


494.MEKTUP

Bazı müjdelerle, mücerret elemlerini izhâr.


495.MEKTUP

Gayr-ı ihtiyari bereketlerin askerde olduğu beyanındadır. 


496.MEKTUP

Bu Tarikat-ı Aliyye'nin âdabı hakkındadır.


497.MEKTUP

Vakitleri muhafaza etmek. 


498.MEKTUP

Harika hallerin zuhurunun çokluğu ve azlığı.


499.MEKTUP

Hazret-i Şeyhimizin (yani: İmam-ı Rabbanî Hz.’nin) murad ve mürid olduğu sırlarının beyanı...


500.MEKTUP

a) Halil'in hullet sırları (İbrahim a.s.nin dostluk sırları)..
b) Tahayyün-ü vücudi isbatı.


501.MEKTUP

a) Şeyh Ruzbehan Bakli'nin kelâmına şerh.
b) Tevhid-i vücudinin bazı inceliklerini beyan.


502.MEKTUP

Sübhan Hakkı, kalble, ariflerin müşahedesinin hakikati ve tahkiki..


503.MEKTUP

Hakiki imanla marifet arasındaki fark sualine cevap.


504.MEKTUP

Sofiyenin, Sübhan Hakkın kelâmını duyması ve o yüce Hak'la mükâlemesi.


505.MEKTUP

a) Vücudi taayyün-ü evvelin tahkiki.
b) Habib, Halil, Kelim taayyünlerinin mebdeleri (Muhammed'in, İbrahim'in ve Musa'nın meydana çıkış başlangıçları) arasındaki fark. Onlara salât ü selâm.


506.MEKTUP

Cemalin ve kemalin incelikleri beyanında olup bu iki mertebenin üstünde bulunan mukaddes bir mertebe. Anlatılan iki mertebeden: Habib'in, Halil'in ve Kelim'in nasipleri (Muhammed'in, İbrahim'in ve Musa'nın). Onlara salât ve selâm olsun.
Ve Hazret-i Şeyhimizin (İmam-ı Rabbanî Hz.)'nin bu mertebeden nasibi.


507.MEKTUP

Hazret-i Şeyhimize (İmam-ı Rabbanî Hz.)'ye mahsus velayet sırları.


508.MEKTUP

Resulullah (s.a.v.) Efendimizin iki ismine taalluk eden sırlar beyanındadır.


509.MEKTUP

Âlemin mevhum olduğunun sırrı..


510.MEKTUP

Sûri güzellikten lezzet almanın zararı.


511.MEKTUP

Maveraünnehir büyüklerinin bereketlerinden feyiz yollu gelen zahir ve batın nimetlerine şükür izhârı.


512.MEKTUP

Yakup peygamberin (a.s.) Yusuf peygambere (a.s.) muhabbet sırrının keşfi.
Bu arada, bazı acayip sırlar ve garip ilimler.


513.MEKTUP

Felsefecilerin zevklerine göre Kur'an tefsiri ve tevili yapmanın men'i.


514.MEKTUP

a) Mücahede ve inzivaya teşvik.
b) Yüce Hak taliplerinin terbiyesi.


515.MEKTUP

a) Hallerin kusurlu oluşundan çekindirmek.
b) Tekmil ve kemal tahsiline teşvik.


516.MEKTUP

İmam-ı Masum Hz.'nin bazı mertebelere erdiğinin müjdeli haberi.


517.MEKTUP

a) Hallerinden beyanla yazılan mektuba cevap.
b) Sünnet-i seniyeyi ihya etmeye teşvik.
c) Bid'at irtikâbından çekindirmek.


518.MEKTUP

Resulullah (s.a.v.) Efendimizi rüyada gördüğünün bundan da, büyük müjdelere nail olduğunun beyânı.


519.MEKTUP

a) Rabıta nisbetine fütur vukuu (gevşeklik meydana gelmesi)..
b) Taat ile iltizaz (lezzetlenme)..


520.MEKTUP

Aslın aslına taalluk eden muamelelerin beyanı..


521.MEKTUP

a) Âlemin icadı, vehim mertebesindedir. Lâkin o, icad taalluku ve istikrar sebebi ile, nefs-i emre (işin özüne) mensuptur; bu ilim ve hariç mertebenin ötesindedir.
b) Vahdetin ve kesretin ikisi de, işin özündedir.
c) Sebat ve istikrar var iken, salikin fenası nasıl olacağının tahkiki. Bu mektup, günlük hadiseler dolayısı ile tam yazılmamıştır.


522.MEKTUP

a) İrfan sahibinin muamelesi, öyle bir dereceye ulaşır ki; orada asla malum bir suret hası! olmaz. Bu durumda, zerrelerden her zerre onun için matluba Sultani bir yol olur.
b) Bu irfan sahibine muhabbet, Sübhan Hakkın muhabbetine müncer olur. Ona buğzetmek dahi Sübhan Hakka buğzetmeye çıkar.
c) Resulullah (sav) Efendimizin âline tazim ve onlara ihanet dahi, Resulullah (sav) Efendimize nisbet sebebi ile üstte anlatılan mana hükmünü taşır.


523.MEKTUP

a) "İki yayın birleşimi veya daha yakın" (53/9) ayet-i kerimesine müteallik bazı sırların beyanı.
b) Kâmil arifin, solunu bulamadığı sırrının beyanı. (Bu maarif dahi, mana olarak nakledilmiştir)


524.MEKTUP

Sübhan Hakkın sıfatları; zatının ne aynıdır, ne de gayrı.


525.MEKTUP

a) Hayat ve ilim ile muttasıf olan yüce Hakkın sıfatlarının beyanı. Ve sair kemalât.
b) Sıfatların yüce Sultan Hakkın zatı ile kıyamının tahkiki.


526.MEKTUP

a) Vacip Teala'nın sıfatlarının tahkiki.
b) Yüce Allah'ın, kemalâtına ilminin taalluk keyfiyeti.
c) Mana için, aynen kıyamın lâzım olduğu; lâkin mahal isbatında ona ihtiyaç duyulmadığı.
d) Taayyün-ü vücudinin beyanı.
e) Metbû olan (tâbi olunan) enbiyânın, tâbi olan enbiyânın ve melâike-i kirâmın taayyünât mebdeleri (meydana çıkma başlangıçları). Enbiyaya ve onlara salât ve selâm olsun.
f) Enbiyanın, avam müminlerin, küffarın, uhrevi hayat mevcudatının taayyünât mebdeleri (ortaya çıkma başlangıçları).


527.MEKTUP

Allahu Teala'nın yarattıklarına hizmet etmeye teşvik.


528.MEKTUP

"Şüphesiz bunda, aklı olan; yahut kalb huzuru ile kulak veren kimseler için elbet bir zikir (öğüt-hatırlama) vardır" (50/37) meâline gelen ayet-i kerimenin manasını beyan. Ve başka itirazlar.


529.MEKTUP

Kur'an-ı Kerim'in manası hakkında gelen bir hadisi-i şerif üzerine.


530.MEKTUP

Hulûl manası üzerine.


531.MEKTUP

Uzleti ihtiyar etmek.. (Halktan ayrı kalmayı tercih etmek..)


532.MEKTUP

Sırları tazammun eden (sırları da içinde bulunduran) mektup ibârelerinin halli hakkındadır.


533.MEKTUP

Hakikat-ı Muhammediye... (Allahu Teala, ona salât ve selâm eylesin)


534.MEKTUP

Yüce Mukaddes Hakka ulaştıran yolun iki olduğunun beyanı..


İkinci cildin sonu